Hotărârile Senatului universitar din 2021

1. Ședința online a Senatului din 27.01.2021

Hotărârea nr. 1. Aprobarea modalității de organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 2 Aprobarea Notei de fundamentare privind măsurile de gestionare a căminelor studențești, pentru semestrul al II-lea, al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 3. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, nivel I și II, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 4. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 5. Aprobarea numărului de locuri și a temelor de cercetare scoase la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2021 – 2022.

Hotărârea nr. 6. Aprobarea cuantumului burselor acordate studenților pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 7. Aprobarea notei de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2020.

Hotărârea nr. 8. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București, aferent anului 2020.

Hotărârea nr. 9. Aprobarea Planului activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București, pentru anul 2021.

Hotărârea nr. 10. Aprobarea Raportului privind stadiul implementării măsurilor luate după incidentul de securitate cibernetică produs în perioada 2-3 octombrie 2020.

Hotărârea nr. 11. Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 12. Consultarea Senatului de către Rectorul ASE cu privire la nominalizarea domnului prof. univ. dr. Răzvan Cătălin Dobrea pentru funcția de prorector al ASE pentru mandatul 2020-2024.

Hotărârea nr. 13. Informarea Senatului ASE cu privire la decizia civilă nr. 2875/16.09.2020.

2. Ședința online a Senatului din 15.02.2021

Hotărârea nr. 14. Aprobarea scenariului final privind desfășurarea activităților didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr. 15. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 16. Aprobarea Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 17. Aprobarea Raportului asupra concursului didactic, pe perioadă determinată, organizat în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 18. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică la programele de formare psihopedagogică.

Hotărârea nr. 19. Aprobarea înființării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor de învățământ aferente, organizate în cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și a Facultății de Administrație și Management Public.

Hotărârea nr. 20. Aprobarea înscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și Facultatea de Administrație și Management Public.

Hotărârea nr. 21. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din București care solicită susținerea de activități didactice la alte universități, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 22. Aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul al II-lea din anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 23. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 24. Aprobarea dimensionării formațiilor de studii la programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, începând cu anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 25. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 26. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 27. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice din Academia de Studii Economice din București, anul universitar 2019-2020.

Hotărârea nr. 28. Aprobarea actualizării componenței Consiliului Executiv al Societății Antreprenoriale Studențești (SAS).

Hotărârea nr. 29. Aprobarea asumării instituționale a sumei de 37.630,00 lei.

3. Ședința online a Senatului din 05.03.2021

Hotărârea nr. 30. Aprobarea reluării procedurii de depunere a documentelor actualizate, în vederea evaluării externe de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a domeniilor de studii universitare de doctorat și a școlilor doctorale.

Hotărârea nr. 31. Aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru anul 2020.

Hotărârea nr. 32. Aprobarea solicitării doamnei lector univ. dr. Rîșnoveanu Luxița, cadru didactic titular în cadrul Academiei de Studii Economice din București, să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Hotărârea nr. 33. Aprobarea solicitării domnului Birceanu Liviu privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

4. Ședința online a Senatului din 24.03.2021

Hotărârea nr. 34. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din București privind starea universității – anul 2020.

Hotărârea nr. 35. Aprobarea Programului operațional pentru anul 2021.

Hotărârea nr. 36. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și la analiza situației patrimoniale pe bază de bilanț la finalul anului 2020.

Hotărârea nr. 37. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București aferent anului 2021.

Hotărârea nr. 38. Aprobarea modificării Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți.

Hotărârea nr. 39. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de neîncheiere a Protocolului de colaborare privind susținerea publică a tezelor de doctorat între Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București și Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 40. Aprobarea acordului de parteneriat în vederea eliberării diplomei de licență „Artă, Litere, Limbi, mențiunea Limbi străine aplicate” de către Universitatea Artois, Arras, Franța și a diplomei de licență „Limbi moderne aplicate (engleză, franceză)” de către Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 41. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 42. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de licență, organizate la forma de învățământ la distanță.

Hotărârea nr. 43. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de masterat.

Hotărârea nr. 44. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 45. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 46. Aprobarea modificării Organigramei structurii organizatorice tehnico – administrative din cadrul ASE.

Hotărârea nr. 47. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Clubului Sportiv Universitar ASE București.

Hotărârea nr. 48. Aprobarea structurii organizatorice a clubului Sportiv universitar ASE București.

Hotărârea nr. 49. Aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și a planului de învățământ pentru „Digitalizarea organizațiilor prin RPA”, organizat în cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Hotărârea nr. 50. Aprobarea înscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Hotărârea nr. 51. Aprobarea suplimentării listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități de evaluare pentru finalizarea studiilor universitare de masterat, programul DOFIN în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021, sesiunea iulie 2021.

Hotărârea nr. 52. Aprobarea solicitării domnului conf. univ. dr. Dumitrescu Bogdan Andrei să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din Poitiers, Franța, Faculté de Science Economiques, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 53. Aprobarea transformării unor posturi prevăzute în Statul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Hotărârea nr. 54. Aprobarea începerii demersurilor în vederea preluării în administrarea Academiei de Studii Economice a corpului de clădire C5 situat în calea Griviței, nr. 2-2A, sector 1, București.

5. Ședința online a Senatului din 16.04.2021

Hotărârea 55. Aprobareaînființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă  „Criminal Business Law” și a planului de învățământ aferent acestuia, organizat în cadrul Facultății de Drept.

Hotărârea 56. Aprobareaînscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă  „Criminal Business Law” organizat de Facultatea de Drept.

Hotărârea 57. Aprobareaînființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drept penal al afacerilor” și a planului de învățământ aferent acestuia, organizat în cadrul Facultății de Drept.

Hotărârea 58. Aprobareaînscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă  „Drept penal al afacerilor” organizat de Facultatea de Drept.

Hotărârea 59. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Săseanu Andreea Simona.

Hotărârea 60. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Voinea Simona – Lelia.

6. Ședința online a Senatului din 24.04.2021

Hotărârea 61. Aprobarea Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților/cursanților în sesiunea iunie-iulie, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 62. Aprobarea Rapoartelor de autoevaluare ale Școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, atât pe domenii, cât și pe școli doctorale.

7. Ședința online a Senatului din 23.05.2021

Hotărârea 63. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 64. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 65. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 66. Aprobarea modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență, promoția 2021-2024.

Hotărârea 67. Aprobarea modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de masterat, promoția 2021 – 2023.

Hotărârea 68. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea certificării periodice de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, pentru domeniul de studii universitare de masterat Drept, domeniu acreditat, în cadrul căruia este organizat programul de studii universitare de masterat „Drept antreprenorial” de la Facultatea de Drept.

Hotărârea 69. Aprobarea demarării procedurii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Drept antreprenorial” din cadrul Facultății de Drept.

Hotărârea 70. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea certificării periodice de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, pentru programul de studii universitare de licență „Economie și Afaceri internaționale” (în limba engleză), organizat de Facultatea de Relații Economice Internaționale.

Hotărârea 71. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Finanțe pentru domnul Nițescu Dan Costin, cadru didactic la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.

Hotărârea 72. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Management pentru domnul Năstase Marian, cadru didactic la Facultatea de Management.

Hotărârea 73. Aprobarea acordării concediului de odihnă aferent anului 2019 în perioada mai – iunie 2021, pentru doamna Opriș Mădălina Elena.

8. Ședința online a Senatului din 30.05.2021

Hotărârea 74. Aprobarea Notei de informare privind răspunsul primit de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Secția de Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a Criminalității Informatice în legătură cu atacul informatic din perioada 21.09.2020-03.10.2020.

Hotărârea 75. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 76. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 77. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.-31.03.2021.

Hotărârea 78. Aprobarea notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București aferent anului 2021.

Hotărârea 79. Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II, cu frecvență și postuniversitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 80. Aprobarea planurilor de învățământ ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, an universitar 2021-2022.

Hotărârea 81. Aprobarea demarării procedurii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente programului de studii universitare de masterat profesional „Dreptul European al afacerilor” din cadrul Facultății de Drept și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia.

Hotărârea 82. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea încadrării, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în domeniul Drept (domeniu acreditat) a unui nou program de studii universitare de masterat profesional „Dreptul European al afacerilor” organizat de Facultatea de Drept.

Hotărârea 83. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea 84. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de licență, organizate la forma de învățământ la distanță.

Hotărârea 85. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de masterat.

Hotărârea 86. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 87. Aprobarea extinderii termenului de finalizare a practicii de specialitate până la data de 26 august 2021.

Hotărârea 88. Aprobarea încheierii Protocolului cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV).

Hotărârea 89. Aprobarea Notei de fundamentare privind măsurile de gestionare a căminelor studențești, pentru perioada de vară a anului universitar 2020-2021.

Hotărârea 90. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea 91. Aprobarea modificării Organigramei structurii organizatorice a serviciilor tehnico – administrative din cadrul ASE.

Hotărârea 92. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea 93. Aprobarea transformării unor posturi prevăzute în Statul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Hotărârea 94. Aprobarea solicitării studentei doctorand Hend Hasssan, anul III, înmatriculată la Școala doctorală Economie și Afaceri Internaționale, de aprobare a unei derogări de la graficul activităților, pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 95. Aprobarea solicitării doamnei Gheorghe A Ana-Maria Denisa privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității „Artifex” din București.

Hotărârea 96. Aprobarea solicitării doamnei Eniță M F Cosmina-Valentina privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București.

Hotărârea 97. Respingerea solicitării doamnei Giurge D Adriana (căs. Nedelescu) privind susținerea examenului de licență în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Scroll to top