Hotărârile Senatului universitar din 2021

1. Ședința online a Senatului din 27.01.2021

Hotărârea nr. 1. Aprobarea modalității de organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 2 Aprobarea Notei de fundamentare privind măsurile de gestionare a căminelor studențești, pentru semestrul al II-lea, al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 3. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, nivel I și II, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 4. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 5. Aprobarea numărului de locuri și a temelor de cercetare scoase la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2021 – 2022.

Hotărârea nr. 6. Aprobarea cuantumului burselor acordate studenților pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 7. Aprobarea notei de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2020.

Hotărârea nr. 8. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București, aferent anului 2020.

Hotărârea nr. 9. Aprobarea Planului activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București, pentru anul 2021.

Hotărârea nr. 10. Aprobarea Raportului privind stadiul implementării măsurilor luate după incidentul de securitate cibernetică produs în perioada 2-3 octombrie 2020.

Hotărârea nr. 11. Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de Decan al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 12. Consultarea Senatului de către Rectorul ASE cu privire la nominalizarea domnului prof. univ. dr. Răzvan Cătălin Dobrea pentru funcția de prorector al ASE pentru mandatul 2020-2024.

Hotărârea nr. 13. Informarea Senatului ASE cu privire la decizia civilă nr. 2875/16.09.2020.

2. Ședința online a Senatului din 15.02.2021

Hotărârea nr. 14. Aprobarea scenariului final privind desfășurarea activităților didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2020 – 2021.

Hotărârea nr. 15. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 16. Aprobarea Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 17. Aprobarea Raportului asupra concursului didactic, pe perioadă determinată, organizat în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 18. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică la programele de formare psihopedagogică.

Hotărârea nr. 19. Aprobarea înființării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor de învățământ aferente, organizate în cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și a Facultății de Administrație și Management Public.

Hotărârea nr. 20. Aprobarea înscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și Facultatea de Administrație și Management Public.

Hotărârea nr. 21. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din București care solicită susținerea de activități didactice la alte universități, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 22. Aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul al II-lea din anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 23. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 24. Aprobarea dimensionării formațiilor de studii la programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, începând cu anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 25. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 26. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 27. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice din Academia de Studii Economice din București, anul universitar 2019-2020.

Hotărârea nr. 28. Aprobarea actualizării componenței Consiliului Executiv al Societății Antreprenoriale Studențești (SAS).

Hotărârea nr. 29. Aprobarea asumării instituționale a sumei de 37.630,00 lei.

3. Ședința online a Senatului din 05.03.2021

Hotărârea nr. 30. Aprobarea reluării procedurii de depunere a documentelor actualizate, în vederea evaluării externe de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a domeniilor de studii universitare de doctorat și a școlilor doctorale.

Hotărârea nr. 31. Aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru anul 2020.

Hotărârea nr. 32. Aprobarea solicitării doamnei lector univ. dr. Rîșnoveanu Luxița, cadru didactic titular în cadrul Academiei de Studii Economice din București, să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Hotărârea nr. 33. Aprobarea solicitării domnului Birceanu Liviu privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

4. Ședința online a Senatului din 24.03.2021

Hotărârea nr. 34. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din București privind starea universității – anul 2020.

Hotărârea nr. 35. Aprobarea Programului operațional pentru anul 2021.

Hotărârea nr. 36. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și la analiza situației patrimoniale pe bază de bilanț la finalul anului 2020.

Hotărârea nr. 37. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București aferent anului 2021.

Hotărârea nr. 38. Aprobarea modificării Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți.

Hotărârea nr. 39. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de neîncheiere a Protocolului de colaborare privind susținerea publică a tezelor de doctorat între Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București și Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 40. Aprobarea acordului de parteneriat în vederea eliberării diplomei de licență „Artă, Litere, Limbi, mențiunea Limbi străine aplicate” de către Universitatea Artois, Arras, Franța și a diplomei de licență „Limbi moderne aplicate (engleză, franceză)” de către Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 41. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 42. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de licență, organizate la forma de învățământ la distanță.

Hotărârea nr. 43. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de masterat.

Hotărârea nr. 44. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 45. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 46. Aprobarea modificării Organigramei structurii organizatorice tehnico – administrative din cadrul ASE.

Hotărârea nr. 47. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Clubului Sportiv Universitar ASE București.

Hotărârea nr. 48. Aprobarea structurii organizatorice a clubului Sportiv universitar ASE București.

Hotărârea nr. 49. Aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și a planului de învățământ pentru „Digitalizarea organizațiilor prin RPA”, organizat în cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Hotărârea nr. 50. Aprobarea înscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Hotărârea nr. 51. Aprobarea suplimentării listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități de evaluare pentru finalizarea studiilor universitare de masterat, programul DOFIN în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2020-2021, sesiunea iulie 2021.

Hotărârea nr. 52. Aprobarea solicitării domnului conf. univ. dr. Dumitrescu Bogdan Andrei să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din Poitiers, Franța, Faculté de Science Economiques, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 53. Aprobarea transformării unor posturi prevăzute în Statul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Hotărârea nr. 54. Aprobarea începerii demersurilor în vederea preluării în administrarea Academiei de Studii Economice a corpului de clădire C5 situat în calea Griviței, nr. 2-2A, sector 1, București.

5. Ședința online a Senatului din 16.04.2021

Hotărârea 55. Aprobareaînființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă  „Criminal Business Law” și a planului de învățământ aferent acestuia, organizat în cadrul Facultății de Drept.

Hotărârea 56. Aprobareaînscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă  „Criminal Business Law” organizat de Facultatea de Drept.

Hotărârea 57. Aprobareaînființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drept penal al afacerilor” și a planului de învățământ aferent acestuia, organizat în cadrul Facultății de Drept.

Hotărârea 58. Aprobareaînscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă  „Drept penal al afacerilor” organizat de Facultatea de Drept.

Hotărârea 59. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Săseanu Andreea Simona.

Hotărârea 60. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Voinea Simona – Lelia.

6. Ședința online a Senatului din 24.04.2021

Hotărârea 61. Aprobarea Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților/cursanților în sesiunea iunie-iulie, în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 62. Aprobarea Rapoartelor de autoevaluare ale Școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, atât pe domenii, cât și pe școli doctorale.

7. Ședința online a Senatului din 23.05.2021

Hotărârea 63. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 64. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 65. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 66. Aprobarea modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență, promoția 2021-2024.

Hotărârea 67. Aprobarea modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de masterat, promoția 2021 – 2023.

Hotărârea 68. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea certificării periodice de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, pentru domeniul de studii universitare de masterat Drept, domeniu acreditat, în cadrul căruia este organizat programul de studii universitare de masterat „Drept antreprenorial” de la Facultatea de Drept.

Hotărârea 69. Aprobarea demarării procedurii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Drept antreprenorial” din cadrul Facultății de Drept.

Hotărârea 70. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea certificării periodice de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, pentru programul de studii universitare de licență „Economie și Afaceri internaționale” (în limba engleză), organizat de Facultatea de Relații Economice Internaționale.

Hotărârea 71. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Finanțe pentru domnul Nițescu Dan Costin, cadru didactic la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.

Hotărârea 72. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Management pentru domnul Năstase Marian, cadru didactic la Facultatea de Management.

Hotărârea 73. Aprobarea acordării concediului de odihnă aferent anului 2019 în perioada mai – iunie 2021, pentru doamna Opriș Mădălina Elena.

8. Ședința online a Senatului din 30.05.2021

Hotărârea 74. Aprobarea Notei de informare privind răspunsul primit de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Secția de Combatere a Infracțiunilor de Terorism și a Criminalității Informatice în legătură cu atacul informatic din perioada 21.09.2020-03.10.2020.

Hotărârea 75. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 76. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 77. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.-31.03.2021.

Hotărârea 78. Aprobarea notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București aferent anului 2021.

Hotărârea 79. Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II, cu frecvență și postuniversitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 80. Aprobarea planurilor de învățământ ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, an universitar 2021-2022.

Hotărârea 81. Aprobarea demarării procedurii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente programului de studii universitare de masterat profesional „Dreptul European al afacerilor” din cadrul Facultății de Drept și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia.

Hotărârea 82. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea încadrării, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în domeniul Drept (domeniu acreditat) a unui nou program de studii universitare de masterat profesional „Dreptul European al afacerilor” organizat de Facultatea de Drept.

Hotărârea 83. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea 84. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de licență, organizate la forma de învățământ la distanță.

Hotărârea 85. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2020-2021 la programele de studii universitare de masterat.

Hotărârea 86. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 87. Aprobarea extinderii termenului de finalizare a practicii de specialitate până la data de 26 august 2021.

Hotărârea 88. Aprobarea încheierii Protocolului cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV).

Hotărârea 89. Aprobarea Notei de fundamentare privind măsurile de gestionare a căminelor studențești, pentru perioada de vară a anului universitar 2020-2021.

Hotărârea 90. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea 91. Aprobarea modificării Organigramei structurii organizatorice a serviciilor tehnico – administrative din cadrul ASE.

Hotărârea 92. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea 93. Aprobarea transformării unor posturi prevăzute în Statul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Hotărârea 94. Aprobarea solicitării studentei doctorand Hend Hasssan, anul III, înmatriculată la Școala doctorală Economie și Afaceri Internaționale, de aprobare a unei derogări de la graficul activităților, pentru anul universitar 2020-2021.

Hotărârea 95. Aprobarea solicitării doamnei Gheorghe A Ana-Maria Denisa privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității „Artifex” din București.

Hotărârea 96. Aprobarea solicitării doamnei Eniță M F Cosmina-Valentina privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București.

Hotărârea 97. Respingerea solicitării doamnei Giurge D Adriana (căs. Nedelescu) privind susținerea examenului de licență în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

9. Ședința online a Senatului din 23.06.2021

Hotărârea 98. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, începând cu anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 99. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 100. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de masterat, promoția 2021 – 2023.

Hotărârea 101. Aprobarea planului de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Drept, domeniul Drept, forma de învățământ cu frecvență, cu durata de 4 ani, organizat de Facultatea de Drept, promoția 2021-2025.

Hotărârea 102. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de formare psihopedagogică și metodică inițială, în regim postuniversitar, nivelul I și II, an universitar 2021-2022.

Hotărârea 103. Aprobarea desființării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine.

Hotărârea 104. Aprobarea înființării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor de învățământ aferente, organizate în cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine.

Hotărârea 105. Aprobarea demarării procedurilor de înscriere și validare în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine.

Hotărârea 106. Aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și a planului de învățământ aferent, organizat în cadrul Facultății de Administrație și Management Public.

Hotărârea 107. Aprobarea demarării procedurilor de înscriere și validare în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Administrație și Management Public.

Hotărârea 108. Aprobarea notei de fundamentare privind dimensionarea formațiilor de studii pentru anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 109. Aprobarea formațiilor provizorii de studii universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 110. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 111. Avizarea modificării componenței Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea 112. Aprobarea modificării Metodologiei privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Academiei de studii Economice din București.

Hotărârea 113.  Aprobarea listei temelor proiectelor de cercetare științifică postdoctorală propuse de Școlile doctorale din Academia de Studii Economice din București pentru concursul de admitere la studiile postdoctorale, sesiunea 2021-2022.

Hotărârea 114. Aprobarea includerii revistei Applied Research in Administrative Science între publicațiile Editurii ASE, sub egida Centrului de Cercetare în Administrație și Servicii Publice.

Hotărârea 115. Aprobarea Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din București, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 116. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea 117. Aprobarea transformării unor posturi din categoria nedidactic în categoria didactic-auxiliar și transformarea unor posturi pentru personalul didactic-auxiliar și nedidactic, necesare în vederea promovării.

Hotărârea 118. Aprobarea înființării Lectoratului Indian (Indian Chair) și a semnării Memorandumului de Înțelegere între Academia de Studii Economice din București și Consiliul Indian pentru Relații Culturale.

Hotărârea 119. Aprobarea Acordului de cooperare și a Acordului de parteneriat între Academia de Studii Economice din București și Universitatea Quebec din Montreal, Canada.

Hotărârea 120. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 121. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice și a angajaților ASE și a personalului repartizat de Secretariatul general al Ministerului Educației, pentru  anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 122. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie I pentru doamna Badea Liana.

Hotărârea 123. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie I pentru doamna Fanea – Ivanovici Mina.

Hotărârea 124. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Informatică Economică pentru domnul Ciurea Cristian Eugen.

10. Ședința online a Senatului din 30.07.2021

Hotărârea 125. Aprobarea Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea 126. Aprobarea cererilor de menținere a calității de titular în învățământ înaintate de către cadrele didactice care împlinesc vârsta legală de pensionare, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea 127. Aprobarea Politicii de securitate IT în Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea 128. Aprobarea Raportului de activitate al comisiei de analiză și verificare a impactului atacului cibernetic din 02-03 octombrie 2020, asupra sistemului informatic SIMUR.

Hotărârea 129. Aprobarea notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București, aferent anului 2021.

Hotărârea 130. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea 131. Aprobarea modificării Organigramei structurii organizatorice a serviciilor tehnico – administrative din cadrul ASE.

Hotărârea 132. Aprobarea demarării procedurii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente programului de studii universitare de masterat profesional „Antreprenoriat” din cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia.

Hotărârea 133. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea încadrării, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în domeniul Administrarea Afacerilor (domeniu acreditat) a programului de studii universitare de masterat „Antreprenoriat”, organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine.

Hotărârea 134. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea 135. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile postdoctorale, an universitar 2021-2022.

Hotărârea 136. Aprobarea Metodologiei privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea 137. Aprobarea calendarului de finalizare a programului postdoctoral de cercetare avansată din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea 138. Aprobarea completării listei temelor proiectelor de cercetare științifică postdoctorală propuse de Școlile doctorale din Academia de Studii Economice din București pentru concursul de admitere la studiile postdoctorale, sesiunea 2021-2022.

Hotărârea 139. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Administrarea Afacerilor pentru domnul Bușu Mihail.

Hotărârea 140.  Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Finanțe pentru doamna Boitan Iustina Alina.

Hotărârea 141. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Finanțe pentru doamna Brașoveanu Mihaela Laura.

Hotărârea 142. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Finanțe pentru doamna Gherghina Liliana Nicoleta.

Hotărârea 143. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Finanțe pentru doamna Stoian Andreea Maria.

Hotărârea 144. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie II pentru domnul Negrei Costel.

Hotărârea 145. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie II pentru doamna Drăcea Raluca Mihaela.

Hotărârea 146. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Contabilitate pentru doamna Stănilă Georgiana Oana.

Hotărârea 147. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Contabilitate pentru doamna Dascălu Cornelia.

Hotărârea 148. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie și Afaceri Internaționale pentru domnul Jora Octavian-Dragomir.

Hotărârea 149. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru stabilirea numărului de locuri scoase la concurs, precum și redistribuirea acestora pe programe în vederea organizării concursului de admitere etapa Septembrie 2021, la studiile de licență, masterat și doctorat.

Hotărârea 150. Aprobarea asumării instituționale a sumei de 1.508,00 lei reprezentând prejudiciu creat în patrimoniul ASE, precum și debit restant din regia de cămin.

Hotărârea 151. referitoare la informarea Senatului cu privire la rezultatele concursului organizat în vederea ocupării pe perioadă determinată a posturilor de asistent universitar, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.

Hotărârea 152. referitoare la Informarea Senatului cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 330/21.07.2021 de respingere a propunerii de organizare a unei noi sesiuni de reexaminare la disciplina „Ingineria Financiară”.

Hotărârea 153. referitoare la informarea Senatului ASE cu privire la demersurile de preluare în administrare a imobilului situat în calea Griviței nr. 2-2A, sector 1, București.

Hotărârea 154. referitoare la informarea Senatului ASE cu privire la programul de studii postuniversitare în Managementul Strategic al Ospitalității.

Hotărârea 155. Aprobarea solicitării doamnei Sin M Dorela (căs. Nemțeanu) privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității „Spiru Haret” din București.

11. Ședința online a Senatului din 14.09.2021

Hotărârea nr. 156. Aprobarea organizării și desfășurării activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București, pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 157. Aprobarea modificării Metodologiei privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 158. Aprobarea modificării formațiilor de studii pentru programele de studii universitare de licență (anii II și III) și masterat (anul II) organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din București, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 159. Aprobarea formațiilor de studii suplimentare pentru anul universitar 2021-2022, la disciplina „Limba română pentru cetățenii străini” sau „Românii de pretutindeni”, precum și pentru alte categorii de studenți care au obligația studierii limbii române, organizate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare de Afaceri, facultatea Relații Economice Internaționale.

Hotărârea nr. 160. Aprobarea formațiilor de studii pentru disciplinele facultative organizate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare de Afaceri și a structurii programului de studii pentru „Anul pregătitor pentru învățarea limbii române”, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 161. Aprobarea formațiilor de studii, nivelul I și II, pentru disciplinele Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 162. Aprobarea formațiilor de studii pentru disciplinele facultative ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 163. Aprobarea formațiilor de studii pentru disciplinele facultative organizate în cadrul programului de studii universitare de licență din cadrul facultății de Drept, anul I și II, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 164. Aprobarea formațiilor de studii pentru disciplinele facultative organizate în cadrul facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 165. Aprobarea Notei de fundamentare privind prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS CoV2, la momentul cazării studenților în căminele ASE, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 166. Aprobarea transformării unor posturi prevăzute în Ștatul de funcții al personalului didactic-auxiliar și nedidactic.

Hotărârea nr. 167. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Management pentru doamna Radu Cătălina.

Hotărârea nr. 168. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Management pentru doamna Ștefan Simona Cătălina.

12. Ședința online a Senatului din 22.09.2021

Hotărârea nr. 169. Reconfirmarea scenariului privind desfășurarea activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București, pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 170. Aprobarea Procedurii privind modalitățile de desfășurare a activităților de predare și instruire, propriul circuit de intrare și de ieșire a studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 171. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare, pentru anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 172. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, începând cu anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 173. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat, începând cu anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 174. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor de formare psihopedagogică, începând cu anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 175. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, începând cu anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 176. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar, începând cu anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 177. Aprobarea modificării Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, începând cu anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 178. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 179. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din București, care solicită susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora la alte universități, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 180. Aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 181. Aprobarea modificării formațiilor de studii pentru programele de studii universitare de licență și masterat (anul I), anul universitar 2021 – 2022.

Hotărârea nr. 182. Aprobarea rezultatelor procesului de admitere, sesiunile iulie și septembrie 2021, la programele de studii universitare de licență și masterat.

Hotărârea nr. 183. Aprobarea modificării Metodologiei privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 184. Aprobarea statelor de funcții ale departamentelor din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2021 – 2022, disponibile la adresa http://profesor.ase.ro.

Hotărârea nr. 185. Aprobarea rezultatelor procesului de admitere, sesiunile iulie și septembrie 2021, la programele de studii universitare de doctorat.

Hotărârea nr. 186. Aprobarea Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2021 – 2022.

Hotărârea nr. 187. Aprobarea listei nominale cu studenții doctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 188. Aprobarea listei nominale cu studenții doctoranzi care au solicitat prelungirea perioadei de grație, pentru anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 189. Aprobarea listei nominale cu cercetătorii postdoctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2021 – 2022.

Hotărârea nr. 190. Aprobarea formațiilor de studii universitare de doctorat, pentru anul I anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 191. Aprobarea prelungirii duratei programului de studii universitare de doctorat cu numărul de zile aferente concediului medical avut în perioada programului de doctorat, pentru un studentul doctorand, înmatriculat la Școala doctorală Administrarea Afacerilor, începând cu anul universitar 2014-2015.

Hotărârea nr. 192. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01. – 30.06.2021 (S1 – 2021).

Hotărârea nr. 193. Aprobarea notei de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021.

Hotărârea nr. 194. Aprobarea preluării de către Academia de Studii Economice din București a Institutului de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci – Fundulea.

Hotărârea nr. 195. Aprobarea tarifelor pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 196. Aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru semestrul I al anului 2021.

Hotărârea nr. 197. Aprobarea calendarului privind programarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 198. Aprobarea componenței comisiei de disciplină pentru cercetarea posibilelor abateri disciplinare săvârșite de un cadru didactic.

Hotărârea nr. 199. Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență, în anul universitar 2021 – 2022.

Hotărârea nr. 200. Aprobarea cuantumului burselor acordate studenților pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 201. cu privire la informarea Senatului privind încetarea calității de senator pentru șapte studenți începând cu 27 septembrie 2021

13. Ședința online a Senatului din 1.10.2021

Hotărârea nr. 202. Aprobarea modificării procesului de organizare și desfășurare a activităților didactice, în semestrul I al anului universitar 2021-2022, prin trecerea, începând cu data de 04 Octombrie 2021 la scenariul 3, în care toate activitățile didactice sunt desfășurate integral online, precum și actualizarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare, conform noului scenariu.

Hotărârea nr. 203. Aprobarea rezultatelor finale ale procesului de admitere, sesiunea septembrie 2021, la programele de studii universitare de doctorat.

14. Ședința online a Senatului din 27.10.2021

Hotărârea nr. 204. Aprobarea modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare – dezvoltare din cadrul organigramei Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 205. Aprobarea demarării procedurii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor economice” din cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia.

Hotărârea nr. 206. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea încadrării, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în domeniul Economie (domeniu acreditat) a programului de studii universitare de masterat „Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor economice”, organizat de Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului.

Hotărârea nr. 207. Aprobarea desființării, începând cu anul universitar 2022-2023, a programului de studii de masterat „Antreprenoriat și administrarea afacerilor”, forma de învățământ cu frecvență, limba de predare – limba engleză, organizat de facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine.

Hotărârea nr. 208. Aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și a planului de învățământ pentru „Audit financiar”, organizat în cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Hotărârea nr. 209. Aprobarea înscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Audit financiar” organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Hotărârea nr. 210. Aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și a planului de învățământ pentru „Utilizarea aplicațiilor Office: Microsoft Excel”, organizat în cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Hotărârea nr. 211. Aprobarea înscrierii și validării în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Utilizarea aplicațiilor Office: Microsoft Excel” organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Hotărârea nr. 212. Aprobarea cererilor unor cadre didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din București, să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la alte universități, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 213. Aprobarea cererilor unor studenți doctoranzi privind prelungirea perioadei de grație, pentru anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 214. Aprobarea cererilor unor cercetători postdoctoranzi privind prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2021 – 2022.

Hotărârea nr. 215. Aprobarea numărului de locuri și a temelor de cercetare propuse de către școlile doctorale pentru admiterea la studii universitare de doctorat, sesiunea Noiembrie, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 216. Aprobarea cererii studentului doctorand Kamil Ghanim Ahmed de a renunța la prelungirea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2021-2022, acordată în baza Hotărârii Senatului nr. 187/22.09.2021 și de a intra în perioada de grație.

Hotărârea nr. 217. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021.

Hotărârea nr. 218. Aprobarea modificării Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din București, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 219. Aprobarea completării componenței nominale a Biroului Electoral al ASE.

15. Ședința online a Senatului din 5.11.2021

Hotărârea nr. 220. Aprobarea modificării Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București în structurile consultative, deliberative și executive, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 221. Aprobarea modificării Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți.

Hotărârea nr. 222. Aprobarea solicitării domnului conf. univ. dr. Dumitrescu Bogdan Andrei să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea din Poitiers, Franța.

Hotărârea nr. 223. Aprobarea solicitării domnului prof. univ. dr. Marcu Nicu să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la alte universități, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 224. Aprobarea modificării componenței Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din ASE.

16. Ședința online a Senatului din 28.11.2021

Hotărârea nr. 225. Aprobarea Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților/cursanților în sesiunea ianuarie-februarie, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 226. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021.

Hotărârea nr. 227. Aprobarea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică, pentru perioadă determinată, sesiunea noiembrie – decembrie 2021.

Hotărârea nr. 228. Aprobarea rezultatelor concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea noiembrie 2021.

Hotărârea nr. 229. Aprobarea solicitării domnului asist. univ. dr. Panea Ionuț Valentin să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la Universitatea Politehnica din București.

17. Ședința online a Senatului din 15.12.2021

Hotărârea nr. 230. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 231. Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel I și nivel II, cu frecvență și postuniversitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 232. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 233. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 234. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, nivel I și II, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 235. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 236. Aprobarea demarării procedurii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri Internaționale/ Modern Languages and International Business Communication” din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale.

Hotărârea nr. 237. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea acreditării unui nou domeniu de studii universitare de masterat, Filologie, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, acreditarea în cadrul noului domeniu a programului de studii universitare de masterat „Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri Internaționale/ Modern Languages and International Business Communication”, organizat de Facultatea de Relații Economice Internaționale și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia.

Hotărârea nr. 238. Aprobarea înființării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor de învățământ pentru „Business Strategy and Digital Transformation (Strategie în afaceri și transformare digitală)” și „Business Development & Leadership in an International Context (Dezvoltarea afacerii și Leadership într-un context internațional)”, organizate în cadrul Facultății de Bucharest Business School.

Hotărârea nr. 239. Aprobarea demarării procedurilor de înscriere și validare în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Business Strategy and Digital Transformation (Strategie în afaceri și transformare digitală)” și „Business Development & Leadership in an International Context (Dezvoltarea afacerii și Leadership într-un context internațional)”, organizate în cadrul Facultății de Bucharest Business School.

Hotărârea nr. 240. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 241. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.).

Hotărârea nr. 242. Aprobarea solicitării doamnei prof. univ. dr. Duțescu Adriana să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la Institutul Bancar Român, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 243. Aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 244. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 245. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie I pentru domnul Pană Marius Cristian.

Hotărârea nr. 246. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 247. Aprobarea numărului de locuri și a temelor de cercetare scoase la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2022 – 2023.

Hotărârea nr. 248. Aprobarea Strategiei de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat 2022-2030.

Hotărârea nr. 249. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.-30.09.2021 (T1 – T3/2021).

Hotărârea nr. 250. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021.

Hotărârea nr. 251. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2022.

Hotărârea nr. 252. Aprobarea Programului operațional pentru anul 2022.

Hotărârea nr. 253. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și restaurare sediu ASE Deva, Piața Unirii nr. 3, oraș Deva, jud. Hunedoara”.

Hotărârea nr. 254. Aprobarea modificării Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din București, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 255. Aprobarea Protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții Universității din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, programul de studii universitare de licență Cibernetică economică, pentru promoția 2019-2022.

Hotărârea nr. 256. Aprobarea modificării Protocolului între Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) și Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 257. Aprobarea modificării planului de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat „Informații pentru afaceri”, organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine).

Hotărârea nr. 258. Aprobarea demarării procedurii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Informații pentru afaceri” organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine).

Hotărârea nr. 259. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea încadrării, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în domeniul Administrarea afacerilor (domeniu acreditat) a unui nou program de studii universitare de masterat „Informații pentru afaceri”, organizat de Facultatea de Administrarea afacerilor (cu predare în limbi străine).

Hotărârea nr. 260. Aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat  între Academia de Studii Economice din București, Universitatea Economică din Bratislava și Universitatea de Economie din Varna.

Hotărârea nr. 261. Aprobarea programării ședințelor ordinare ale Senatului pentru anul 2022.

Hotărârea nr. 262. Aprobarea Rapoartelor privind școlile de vară care urmau să se organizeze în anul universitar 2020-2021.

Hotărârea nr. 263. Aprobarea organizării Școlilor de vară pentru anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 264. Aprobarea solicitării domnului Nichita Marian privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității Danubius din Galați.

Hotărârea nr. 265. Aprobarea solicitării domnului Ungureanu Costin Alexandru privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

Hotărârea nr. 266 referitoare la Informarea Senatului privind Raportul final al comisiei de disciplină cu numărul 13431/18.11.2021.

Hotărârea nr. 267. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 268. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul I, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 269. Aprobarea solicitării domnului lect. univ. dr. Caraiani Petre să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la altă universitate, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 270. Aprobarea Planului de cercetare al Academiei de Studii Economice pentru anul 2021.

Hotărârea nr. 271. Aprobarea Planului de cercetare al Academiei de Studii Economice pentru anul 2022.

Hotărârea nr. 272. Aprobarea prelungirii termenului pentru înmatricularea cetățenilor pe cont propriu valutar și a bursierilor statului român din țări non-UE, în anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 273. referitoare la informarea Senatului privind încetarea calității de senator a reprezentanților studenților în Senatul Universitar.

Hotărârea nr. 274. referitoare la informarea Senatului universitar de către Biroul Electoral Central al studenților ASE cu privire la Rezultatele alegerilor universitare a reprezentanților studenți pentru Consiliile Facultăților, decembrie 2021.

Hotărârea nr. 275. cu privire la validarea alegerilor reprezentanților studenților în Senatul Universitar al Academiei de Studii Economice din București.

18. Ședința online a Senatului din 23.12.2021

Hotărârea nr. 276. Aprobarea Rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică pe perioadă determinată, sesiunea noiembrie-decembrie 2021.

Hotărârea nr. 277. Aprobarea demarării procedurii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Management și marketing în turism” organizat de Facultatea de Business și Turism la Centrul Teritorial din Buzău.

Hotărârea nr. 278. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă, în vederea încadrării, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în domeniul Administrarea afacerilor (domeniu acreditat) a unui nou program de studii universitare de masterat „Management și marketing în turism”, organizat de Facultatea de Business și Turism la Centrul Teritorial din Buzău și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia.

Hotărârea nr. 279. Aprobarea modificării și completării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 280. Aprobarea completării listei temelor proiectelor de cercetare științifică postdoctorală propusă de Școala Doctorală Economie și Afaceri Internaționale pentru concursul de admitere la studiile postdoctorale, sesiunea 2021-2022.

Scroll to top