Hotărârile Senatului universitar din 2023

1. Ședința online a Senatului din 9.02.2023

Hotărârea nr. 1. Aprobarea Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul I, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 2. Aprobarea Rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică pe perioadă determinată, semestrul I, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 3. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din București, care solicită susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora la alte universități, în semestrul al II-lea, an universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 4. Aprobarea cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul al II-lea din anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 5. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul al II-lea din anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 6. Aprobarea listei de specialiști din mediul de afaceri în vederea organizării de seminarii și workshop-uri cu studenții, pe tema „Becoming a Leader”, în anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 7. Aprobarea planului de cercetare al Academiei de Studii Economice pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 8. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 9. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 10. Aprobarea Raportului privind implicațiile Planului de implementare a Strategiei de securitate cibernetică a României pentru perioada 2022-2027 asupra mediului academic.

Hotărârea nr. 11. Aprobarea cuantumului burselor acordate studenților pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 12. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București, aferent anului 2022.

Hotărârea nr. 13. referitoare la Informarea Senatului cu privire la raportul de activitate al Biroului privind Asigurarea Eticii și Deontologiei Academice (BAEDA), perioada mai – decembrie 2022.

Hotărârea nr. 14. Aprobarea solicitării domnului Brașoveanu Cristian privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității Dimitrie Cantemir din București.

Hotărârea nr. 15. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă periodică de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a programului de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate, organizat în limba engleză și franceză de către Facultatea de Relații Economice Internaționale.

Hotărârea nr. 16. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă periodică de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a 10 domenii de studii universitare de masterat și a programelor de studii universitare de masterat aferente acestora.

Hotărârea nr. 17. Aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Dreptul bancar și al noilor tehnologii” și a planului de învățământ aferent, organizat în cadrul Facultății de Drept, începând cu anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 18. Aprobarea demarării procedurilor de înscriere și validare în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Dreptul bancar și al noilor tehnologii” organizat de Facultatea de Drept, începând cu anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 19. Aprobarea găzduirii în cadrul Academiei de Studii Economice din București a Filialei Sustainable Development Solutions Network (SDSN) din România.

Hotărârea nr. 20. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” unor instituții.

Hotărârea nr. 21. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” unor cadre didactice.

Hotărârea nr. 22. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” unor cadre didactice și personalități eligibile.

Hotărârea nr. 23. Referitoare la Informarea Senatului cu privire la îndreptarea unor erori materiale din statele de funcții ale Departamentului de Marketing, Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică și ale Departamentului de Contabilitate și Audit, pentru anul universitar 2022-2023.

2. Ședința Senatului din 22.03.2023

Hotărârea nr. 24. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din București privind starea universității – anul 2022.

Hotărârea nr. 25. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2023-2024 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 26. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2023-2024 la programele de studii universitare de licență, organizate la forma de învățământ la distanță.

Hotărârea nr. 27. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2023-2024 la programele de studii universitare de masterat.

Hotărârea nr. 28. Aprobarea solicitării doamnei prof. univ. dr. Nen Madlena să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la o altă universitate, în semestrul II, an universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 29. Aprobarea completării listei cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 30. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice din Academia de Studii Economice din București, anul universitar 2021-2022.

Hotărârea nr. 31. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2023-2024 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 32. Aprobarea raportului de autoevaluare IOSUD-ASE și a rapoartelor de autoevaluare ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 33. Aprobarea rezultatelor finale ale procesului de admitere la programele de studii universitare de postdoctorat, sesiunea februarie 2023.

Hotărârea nr. 34. Aprobarea Raportului aferent activității anului 2022 pentru Clubul Sportiv Universitar A.S.E. București.

Hotărârea nr. 35. Aprobarea modificării Organigramei structurii administrative din cadrul Clubului Sportiv Universitar ASE București.

Hotărârea nr. 36. Aprobarea Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și analiza situației patrimonială pe bază de bilanț la finalul anului 2022.

Hotărârea nr. 37. Aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru semestrul al II-lea al anului 2022.

Hotărârea nr. 38. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” unor instituții.

Hotărârea nr. 39. Aprobarea acordării titlului onorific „Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ. dr. Marcel Ausloos.

Hotărârea nr. 40. Aprobarea Planului activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București, pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 41. referitoare la Informarea Senatului privind raportul de activitate al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară în anul 2022.

Hotărârea nr. 42. Aprobarea Raportului aferent activității anului 2022 pentruCentrul de Excelență în Comerțul Exterior.

Hotărârea nr. 43. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 44. Aprobarea Regulamentului privind mobilitățile studențești de scurtă durată în cadrul programului Erasmus+.

Hotărârea nr. 45. Avizarea modificării componenței Comisiei de Etică și Deontologie Universitară a Academiei de Studii Economice din București.

3. Ședința online a Senatului din 3.04.2023

Hotărârea nr. 46. Aprobarea modificării Metodologiei privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 47. Aprobarea completării listei cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023

4. Adunarea festivă din 04.04.2023

1. Lansarea volumelor publicate sub egida ASE 110.
2. Ceremonia de decernare a titlurilor onorifice Meritul universitar cu medalie de aur „Nicolae D. Xenopol”, Meritul universitar cu medalie de aur „Virgil Madgearu”, Meritul universitar „Virgil Madgearu”.

5. Ședința festivă a Senatului din 06.04.2023

1. Ceremonia de decernare a titlului onorific „Doctor Honoris Causa” domnului Jean-Claude Juncker.

6. Ședința online a Senatului din 11.05.2023

Hotărârea nr. 48. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București.

Hotărârea nr. 49. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în cămine pe perioada vacanței de vară a anului universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 50. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 51. Aprobarea înființării Centrului de Cercetări al Departamentului de Administrație și Management Public (HRM METAVERSE CENTER).

Hotărârea nr. 52. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie și Afaceri Internaționale pentru domnul Pandelică Ionuț.

Hotărârea nr. 53. Aprobarea acordării titlului onorific „Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ. dr. Erich Walter Farkas, Universitatea Zurich.

Hotărârea nr. 54. Aprobarea solicitării domnului prof. univ. dr. Năstase Marian să susțină activități didactice în regim de plata cu ora la o altă universitate, în semestrul II, an universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 55. Aprobarea solicitării doamnei Popescu Cristina Maria privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște.

7. Ședința online a Senatului din 22.05.2023

Hotărârea nr. 56. Aprobarea Metodologiei de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 57. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 58. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 59. Aprobarea Protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Drept, la Universitatea din București, Facultatea de Drept, pentru promoția 2020-2024.

8. Ședința Senatului din 28.06.2023

Hotărârea nr. 60. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 61. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 62. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 63. Aprobarea unor modificării ale planurilor de învățământ aferente programelor de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță, promoția 2023-2026.

Hotărârea nr. 64. Aprobarea unor modificării ale planurilor de învățământ aferente programelor de studii universitare de masterat, organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 2023 – 2025.

Hotărârea nr. 65. Aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Inițiere în procesul decizional strategic la nivelul administrației publice centrale” și a planului de învățământ aferent, organizat în cadrul Facultății de Administrație și Management Public, începând cu anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 66. Aprobarea demarării procedurilor de înscriere și validare în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Inițiere în procesul decizional strategic la nivelul administrației publice centrale” organizat de Facultatea de Administrație și Management Public, începând cu anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 67. Aprobarea demarării procedurii de validare și actualizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor aferente programului de studii universitare de masterat „Master didactic în Economie”.

Hotărârea nr. 68. Aprobarea grilelor de competențe aferente specializărilor secundare pentru programul de studii universitare de masterat „Master didactic în Economie” organizat de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată și Departamentul pentru Pregătirea personalului Didactic.

Hotărârea nr. 69. Aprobarea completării listei cadrelor didactice universitare asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 70. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 71. Aprobarea distribuirii locurilor finanțate de la buget și a celor cu taxă pe școli doctorale, an universitar 2023-2024 (modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat).

Hotărârea nr. 72. Aprobarea planurilor de învățământ ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 2023-2026.

Hotărârea nr. 73. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie I pentru doamna Stanef – Puică Mihaela Roberta, cadru didactic la Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată.

Hotărârea nr. 74. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Cibernetică și Statistică Economică pentru doamna Boboc Cristina – Rodica, cadru didactic la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

Hotărârea nr. 75. Aprobarea Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din București, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 76. Aprobarea Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01. – 31.03.2023 (T1-2023).

Hotărârea nr. 77. Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Consolidare, recompartimentare și reabilitare funcțională, mansardare, remodelare și restituire fațade și amenajare incintă și refacere împrejmuire pentru imobilul Academiei de Studii Economice din București situat în Calea Șerban Vodă, nr. 22-24, sector 4, București”.

Hotărârea nr. 78. Aprobarea transformării unui post vacant din categoria personal nedidactic în categoria personal didactic-auxiliar.

Hotărârea nr. 79. Aprobarea structurii informațiilor publice publicate, din oficiu, pe pagina Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 80. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice și angajaților ASE și a personalului repartizat de Secretariatul general al Ministerului Educației, pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 81. Aprobarea solicitării doamnei Alecu Andreea (Oprescu) privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității Nicolae Titulescu din București.

Hotărârea nr. 82. Aprobarea prelungirii până la data de 24 septembrie 2023 a mandatelor reprezentanților studenților în Senatul universitar care urmează să finalizeze studiile universitare de licență sau de masterat.

Hotărârea nr. 83. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare în cadrul Academiei de Studii Economice din București, care solicită susținerea de activități didactice în regim de plata cu ora la alte universități, în semestrul al II-lea, an universitar 2022-2023.

9. Ședința online a Senatului din 19.07.2023

Hotărârea nr. 84. Validarea referendumului privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 85. Aprobarea Comisiei pentru revizuirea Cartei universitare a Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 86. Delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de a efectua unele modificări necesare la nivelul ofertei educaționale, pentru programele de studii universitare, aferente anului universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 87. Aprobarea Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 88. Informarea Senatului cu privire la neocuparea posturilor de asistent universitar, scoase la concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2022 – 2023.

10. Ședința online a Senatului din 26.07.2023

Hotărârea nr. 89. Aprobarea Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, începând cu anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 90. Aprobarea dimensionării formațiilor de studii pentru programele de studii universitare de licență și de masterat, pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 91. Aprobarea desfășurării activităților didactice la programele universitare de licență, forma de învățământ ID și IFR, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 92. Aprobarea organizării examenului de admitere la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din ASE, începând cu anul universitar 2024 – 2025.

Hotărârea nr. 93. Aprobarea organizării examenului de admitere la Facultatea de Drept din ASE, începând cu anul universitar 2024 – 2025.

Hotărârea nr. 94. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna Albăstroiu – Năstase Irina.

Hotărârea nr. 95. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Finanțe pentru doamna Georgescu Georgiana – Camelia.

Hotărârea nr. 96. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Informatică Economică pentru domnul Maican Cătălin – Ioan.

Hotărârea nr. 97. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Administrarea Afacerilor pentru doamna State Olimpia.

Hotărârea nr. 98. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Finanțe pentru domnul Ciobanu Radu.

Hotărârea nr. 99. Aprobarea modificării Metodologiei privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 100. Aprobarea înființării Centrului de Cercetare, Inovare, Servicii de Extensie și Transfer Tehnologic AGRIDATA în cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului.

Hotărârea nr. 101. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare, Inovare, Servicii de Extensie și Transfer Tehnologic AGRIDATA în cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului.

Hotărârea nr. 102. Avizarea prelungirii perioadei de înlocuire temporară în Comisia de Etică și Deontologie Universitară, până la data de 15 decembrie 2023, a doamnei asist. univ. dr. Alina Zaharia cu doamna conf. univ. dr. Carmen Lenuța Trică.

Hotărârea nr. 103. Aprobarea Regulamentului de ordine interioară privind activitatea sportivă din cadrul Clubului Sportiv Universitar „ASE” București.

Hotărârea nr. 104. Aprobarea notei Direcției Juridice și Contencios Administrativ nr. 3921/19.07.2023 privind asumarea instituțională a sumei de 1479,70 lei reprezentând minusuri mijloace fixe și obiecte de inventar.

Hotărârea nr. 105. Aprobarea cererilor de menținere a calității de titular în învățământ, în anul universitar 2023-2024, înaintate de către cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare.

11. Ședința online a Senatului din 14.08.2023

Hotărârea nr. 106. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București, aferent anului 2023.

Hotărârea nr. 107. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Economie și Afaceri Internaționale pentru doamna Popescu Irina Alina.

12. Ședința Senatului din 20.09.2023

Hotărârea nr. 108. Aprobarea rezultatelor procesului de admitere, sesiunile iulie și septembrie 2023, la programele de studii universitare de licență.

Hotărârea nr. 109. Aprobarea rezultatelor procesului de admitere, sesiunile iulie și septembrie 2023, la programele de studii universitare de masterat.

Hotărârea nr. 110. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 111. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 112. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, începând cu anul 2023-2024.

Hotărârea nr. 113. Aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor de formare profesională a adulților, începând cu anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 114. Aprobarea Metodologiei pentru activitatea didactică la programele de formare psihopedagogică, începând cu anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 115. Aprobarea Metodologiei privind activitatea didactică în cadrul programelor de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar, începând cu anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 116. Aprobarea modificării Metodologiei privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București, pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 117. Aprobarea modificării Metodologiei pentru evaluarea periodică a calității personalului didactic și de cercetare din cadrul ASE București (Științe administrative și Filologie).

Hotărârea nr. 118. Aprobarea modificării Metodologiei privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 119. Aprobarea solicitărilor cadrelor didactice titulare din ASE în vederea desfășurării de activități didactice de predare la alte universități.

Hotărârea nr. 120. Aprobarea formațiilor de studii pentru programele de studii universitare de licență și de masterat, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 121. Aprobarea formațiilor de studii la Anul pregătitor pentru învățarea limbii române și a cursurilor facultative organizate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare de Afaceri, Facultatea Relații Economice Internaționale, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 122. Aprobarea formațiilor de studii ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 123. Aprobarea formațiilor de studii pentru disciplinele facultative ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 124. Aprobarea formațiilor de studii pentru disciplinele facultative organizate în cadrul Facultății de Drept, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 125. Aprobarea formațiilor de studii pentru disciplinele facultative organizate în cadrul Facultății de CSIE, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 126. Aprobarea formațiilor de studii pentru disciplinele facultative organizate în cadrul Facultății de REI.

Hotărârea nr. 127. Aprobarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea iulie 2023, la programele de studii universitare de doctorat.

Hotărârea nr. 128. Aprobarea listei nominale cu studenții doctoranzi care solicită prelungirea studiilor universitare de doctorat.

Hotărârea nr. 129. Aprobarea listei nominale cu studenții doctoranzi care solicită prelungirea perioadei de grație.

Hotărârea nr. 130. Aprobarea listei nominale cu cercetătorii postdoctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor postdoctorale.

Hotărârea nr. 131. Aprobarea memoriului doamnei Carmen Elena Constantin (Dobrotă) privind întreruperea studiilor postdoctorale.

Hotărârea nr. 132. Aprobarea acordării calității de membru al Școlii Doctorale Contabilitate doamnei Popa Adriana Florina, titular la ASE.

Hotărârea nr. 133. Aprobarea reducerii normei didactice pentru unii angajați ai ASE, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 134. Aprobarea Metodologiei de desfășurare a alegerilor universitare 2023-2024.

Hotărârea nr. 135. Aprobarea Revalidării referendumului privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 136. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț 01.01-30.06.2023.

Hotărârea nr. 137. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023.

Hotărârea nr. 138. Aprobarea Notei privind propunerea componenței comisiei de cercetare disciplinară pentru cercetarea posibilelor abateri disciplinare săvârșite un cadru didactic de la Departamentul de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (catedra UNESCO).

Hotărârea nr. 139. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat, pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 140. Aprobarea Regulamentului privind mobilitățile studențești de lungă durată în cadrul programului Erasmus+ și al programelor asimilate, începând cu anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 141. Aprobarea transferării studentului Vasile D.V. Andrei de la Universitatea „Lucian Blaga” din  Sibiu la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine, studiile universitare de licență, în  anul II, 2023-2024.

Hotărârea nr. 142. Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 143. Aprobarea cuantumului burselor studenților pentru semestrul I, al anului universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 144. Aprobarea Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București în structurile consultative, deliberative și executive.

Hotărârea nr. 145. Respingerea solicitării doamnei Stamate Iulia Ana (Moșoiu) privind susținerea examenului de licență în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 146. Aprobarea statelor de funcții ale departamentelor din cadrul Academiei de Studii Economice din București. pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 147. Aprobarea componenței nominale a Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 148. Aprobarea criteriilor minimale privind susținerea tezelor de doctorat în Ramura de Știință Științe Economice, pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 149. Aprobarea criteriilor minimale privind susținerea tezelor de doctorat în Ramura de Știință Științe Juridice, pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 150. Aprobarea echivalării gradelor didactice pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic și vor desfășura activități în regim plata cu ora, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 151. Aprobarea solicitărilor privind menținerea calității de titular în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 152. Aprobarea Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 153. Aprobarea planurilor de învățământ ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 2023-2027.

Hotărârea nr. 154. Aprobarea tarifelor pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, în semestrul I, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 155. Aprobarea transformării unui post vacant din categoria personal nedidactic în categoria personal didactic auxiliar.

Hotărârea nr. 156. Informarea Senatului privind încetarea calității de membru al Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din București pentru cinci studenți.

13. Ședința online a Senatului din 16.10.2023

Hotărârea nr. 157. Aprobarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea septembrie 2023, la programele de studii universitare de doctorat.

Hotărârea nr. 158. Aprobarea modificării Metodologiei de desfășurare a alegerilor universitare 2023 – 2024.

Hotărârea nr. 159. Aprobarea modificării Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență, în anul universitar 2023 – 2024.

Hotărârea nr. 160. Aprobarea modificării cuantumului burselor acordate studenților pentru semestrul I, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 161. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București, aferent anului 2023.

Hotărârea nr. 162. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2023-2024, la programul postuniversitar „Drept Bancar și al Noilor Tehnologii”.

Hotărârea nr. 163. Aprobarea solicitării doamnei prof. univ. dr. Nen Madlena să susțină activități e predare și de cercetare, în regim de plata cu ora, la altă universitate, în semestrul I al anului universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 164. Aprobarea modificării componenței comisiei de disciplină pentru cercetarea posibilelor abateri disciplinare săvârșite de un cadru didactic.

Hotărârea nr. 165. Aprobarea înființării unui birou satelit al Universității Hyogo (Japonia) în cadrul ASE.

14. Ședința online a Senatului din 30.10.2023

Hotărârea nr. 166. Validarea rezultatelor alegerilor la nivelul departamentelor din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

15. Ședința Senatului din 1.11.2023

Hotărârea nr. 167. Aprobarea componenței nominale a Birourilor electorale ale celor 12 secții de la nivelul facultăților și Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru alegerea membrilor consiliilor facultăților și senatului universitar.

Hotărârea nr. 168. Aprobarea componenței nominale a Birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru alegerea rectorului Academiei de Studii Economice.

Hotărârea nr. 169. Aprobarea numărului de locuri și a temelor de cercetare propuse de către școlile doctorale pentru admiterea la studii universitare de doctorat, sesiunea Noiembrie, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 170. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București, aferent anului 2023.

Hotărârea nr. 171. Aprobarea semnării Acordului de parteneriat cu diplomă dublă între Academia de Studii Economice din București și Universitatea Sapienza din Roma, Italia.

Hotărârea nr. 172. Aprobarea modificării Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, începând cu anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 173. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini.

Hotărârea nr. 174. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Informatică Economică pentru domnul Toma Cristian – Valeriu.

Hotărârea nr. 175. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Contabilitate pentru doamna Aleca Ofelia Ema.

Hotărârea nr. 176. Aprobarea raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru semestrul I al anului 2023.

Hotărârea nr. 177. Aprobarea propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 178. Aprobarea taxei de școlarizare în valoare de 4000 lei la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Criminal Business Law” cu predare în limba engleză, organizat de Facultatea de Drept, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 179. Aprobarea modificării componenței nominale a Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 180. Aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.

Hotărârea nr. 181. Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel I și II (cu frecvență și postuniversitar) la departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 182. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Cibernetică și Statistică Economică pentru domnul Strat Vasile Alecsandru.

Ședința Senatului din 21.11.2023

Hotărârea nr. 183. Adoptarea Cartei universitare a Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 184. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 185. Aprobarea Protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Drept, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Drept, pentru promoția 2020-2024.

Hotărârea nr. 186. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București, pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 187. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Moisă Altăr.

Hotărârea nr. 188. Aprobarea reprogramării ședinței ordinare a Senatului din data de 6 Decembrie 2023, ora 9.00 pentru data de 13 decembrie 2023, ora 9.00.

Scroll to top