Mesaj de ziua domnului profesor Ion DIACONESCU

La Mulți Ani! 

Domnule Prof. Univ. Dr. Ion DIACONESCU

Încercăm o mare bucurie pentru că unul dintre valoroșii membri ai prestigioasei noastre comunități universitare împlinește astăzi, 4 Martie 2023, venerabila vârstă de 85 de ani, pe care i-a dedicat unei cariere profesionale și științifice exemplare. Domnul Prof. Univ. Dr. Ion Diaconescu poate fi așezatalături de cele mai prestigioasepersonalități care au contribuit cu mare dăruire la realizările Academiei de Studii Economice din București, implicându-se plenar și pentru perioade lungi de timp în activitățile didactice, științifice cât și în cele de natură organizațională.  Ne revine o mare plăcere dar și o onoare să reamintim membrilor comunității noastre universitare câteva dintre aspectele definitorii pentru un profil profesional, științific și organizațional exemplar. Sărbătoritul de astăzi se prezintă la acest moment de bilanț cu un portofoliu consistent de realizări în plan profesional și științific, fiind un model care merită urmat de către cei mai tineri membri ai comunității nostre universitare. Apreciem cum se cuvine calitățile care l-au ajutat să ne ofere un profil personal și profesional de mare consistență și de care s-a folosit din plin în cei peste 60 de ani dedicați școlii românești de știința mărfurilor. Membrii comunității noastre universitare, care l-au cunoscut direct sau i-au citit lucrările domnului Prof. Univ. Dr. Ion Diaconescu, pot aprecia la domnia sa calități cum ar fi: marea bunătate, hărnicia, consecvența, selectivitatea, corectitudinea, dedicarea, generozitatea și disponibilitatea de a-i ajuta și orienta pe cei mai tineri. 

După absolvirea cu rezultate strălucite a studiilor liceale la Liceul „Dimitrie Cantemir ” din București, în perioada 1958-1963, Domnul Profesor a urmat cursurile Facultății de Comerț, specializarea Merceologie în cadrul Academiei de Studii Economice din București, remarcându-se prin seriozitatea cu care a abordat disciplinele aflate în planul de învățământ, rigoarea cu care a împletit studiul cu participarea la activitățile științifice studențești, disponibilitatea pentru voluntariat și aprecierea din partea cadrelor didactice cu care a lucrat. Imediat după absolvirea facultății Domnul Profesor Ion Diaconescu s-a dedicat carierei universitare pentru care cei care l-au selectat au constatat că deține calitățile profesionale cerute dar și o dedicare incontestabilă pentru studiul continuu, acumularea de cunoaștere avansată, răbdarea de a lucra cu cei aflați la începutul procesului de acumulare de cunoștințe, capacitatea de a se integra în colective complexe și dorința de autodepășire. Arealul tematic căruia i s-a dedicat de la început și pe care l-a servit cu înaltă vocație și profesionalism a fost cel al Merceologiei, în general, și a celei a produselor alimentare, în special.

Concepându-și cariera universitară într-o manieră iterativă și fiind preocupat de acumularea temeinică a competențelor cerute de fiecare dintre pozițiile profesionale presupuse de pretențioasa misiune de dascăl, Domnul Profesor a fost pe rând: preparator universitar (1963-1965); șef de laborator (1965-1973); lector universitar (1973-1990), Conferențiar universitar (1990-1993), profesor universitar  (1993-2008); profesor universitar emerit (din anul 2022). Încă din primii ani ai carierei sale universitare, au fost evidente preocupările sale direcționate către transmiterea către studenți și colaboratori a unor abilități cognitive cu valoare adăugată, ceea ce a făcut ca să nu fie doar un specialist al peisajului profesional definitoriu pentru domeniul sensibil al merceologiei, respectiv al managementului calității ci  și un dascăl care a investit pasiune în tot ceea ce a făcut, fiind constant animat de dorința de a a se dărui celor din jurul său.

Domnul Profesor Ion Diaconescu a reușit din plin să se remarce prin rigoare, devotament și înaltă probitate științifică la nivelul tuturor colectivelor  din care a făcut parte sau pe care le-a coordonat, fiind preocupat de îmbunătățirea continuă a calității prestației sale didactice, de experimentarea celor mai inovative componente ale metodicii didactice moderne și de adaptarea planurilor de învățământ sau a programelor analitice ale disciplinelor la care a lucrat la cerințele dinamice ale unui tablou educațional aflat permanent în schimbare. O particularitate a felului în care domnia sa a gândit și a acționat în cadrul tabloului educațional a fost aceea că nu s-a mulțumit să se adapteze la schimbările tot mai profunde care au marcat evoluția sistemului românesc de învățământ superior, ci și-a propus și a reușit în bună măsură să contribuie la partea pozitivă a schimbării, domnia sa fiind încă de la începutul procesului o prezență activă în cadrul Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare (CNEAA) și ajutând concret la diversificarea și creșterea calității activității furnizorilor de programe de învățământ universitar.

Continuând mereu la un nivel superior pasiunea pentru cercetarea științifică, sărbătoritul de astăzi și-a finalizat cu deplin succes cercetarea doctorală proprie dobândind titlul de doctor în anul 1980 cu teza intitulată „ cercetări în domeniul perfecționării recepției calitative în comerțul cu produse alimentare„ susținută tot în luna martie. Dascăl prin excelență, domnul Profesor a obținut și exercitat cu măiestriei metodico-didactică poziția de conducător științific al unui mare număr de doctoranzi cărora le-a transmis cu răbdare și înalt profesionalism modalitățile de folosire a instrumentarului cercetării economice avansate și le-a facilitat finalizarea cu succes a unor cercetări inovative și cu valoare științifică adăugată ridicată. Toți cei care au făcut parte din colectivele pe care le-a condus, i-au fost studenți, masteranzi sau doctoranzi sau au urmat cursurile de specializare coordonate de domnia sa sau la care a predat diverse cursuri, au putut lua notă  de preocuparea sa constantă de a-i ajuta pe cei care aveau nevoie de îndrumarea sa, fiind activ implicat în cauzele bune și de real folos pentru membrii comunităților din care a făcut parte. Cei care am avut privilegiul să-i fim studenți sau să lucrăm cu domnul Profesor avem solide motive să subliniem faptul că domnia sa a dovedit permanent un autentic profesionalism, rigoare în tot ceea ce face, deplin respect  pentru interlocutori, consacrându-se ca un conducător dedicat al școlii dezvoltate în domeniul pe care l-a deservit cu mare pasiune. Temeinica sa pregătire profesională și științifică precum și calitățile organizatorice deosebite, i-au permis să desfășoare activități didactice de mare consistență, să inițieze importante proiecte de cercetare științifică, să modernizeze designul curricular al facultății la care a lucrat și pe care a condus-o o bună perioadă de timp, ca prodecan dar și ca decan, să coaguleze colective valoroase și să promoveze modernitatea și nivelul ridicat al calității educației. Arealurile profesionale cărora li s-a dedicat Domnul Profesor au fost: Bazele merceologiei; Merceologia produselor alimentare; Avarii, fraude și falsificarea mărfurilor; Analiza senzorială în societățile comerciale; Estetică și ambalaje; Asigurarea și certificarea produselor și serviciilor.

Pe aceleași fundamente cantitative și calitative poate fi plasată și activitatea de cercetare științifică a Domnului Profesor, principalii vectori ai acesteia fiind: 30 de cursuri universitare și lucrări practice; 72 de comunicări științifice prezentate la manifestări științifice de înaltă ținută din țară și din străinătate; 42 de articole publicate în prestigioase reviste din România și din străinătate; 22 de proiecte de cercetare obținute prin competiție națională și internațională, din care 5 în calitate de director; 4 expertize merceologice internaționale; poziția de director de programe de masterat sau programe postuniversitare. Trebuie menționată și expunerea internațională a domniei sale și preocuparea constantă pentru continua perfecționare profesională și științifică, dimensiune a profilului personal concretizată în efectuarea unor stagii de specializare la prestigioase entități din țară și din străinătate. Se pot menționa în acest sens: absolvirea programului de perfecționare „ Connaissance d`une économie occidentale„ organizat de Institutul Superior de Gestiune din Paris, Franța; participarea la elaborarea „ Studiului privind posibilitatea pătrunderii produselorîntreprinderii Electronica pe piața Statelor Unite ale Americii,  pe piața produselor electrotehnice„ realizat în parteneriat între Universitatea Rutgers din SUA și ASE din București.

Domnul Profesor Ion Diaconescu a fost distins cu mai multe Diplome de excelență pentru activitatea didactică, de formare a generațiilor de specialiști și de promovare a valorilor învățământului superior de merceologie și estetica mărfurilor, precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea și modernizarea învățământului superior economic din Romania, dintre care cele mai importante sunt următoarele: Diplomă de onoare acordată de Senatul ASE cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (2003); Diploma Georgescu-Roegen pentru cercetare în domeniul proiectelor finanțate de organisme naționale și internaționale (2000.2001.2002.2005,2006); Diploma jubiliară „ 30 de ani de Marketing în România„;  medalia jubiliară – 15 ani de învățământ superior, acordată de Universitatea  „ Aurel Vlaicu„ din Arad; medalia aniversară „ 55 de ani de învățământ de cort„, acordată de ASE București; Titlul științific de Doctor Honoris Causa al Universității „ Vasile Goldiș„ din Arad; Diploma jubiliară „ 15 ani de învățământ superior„ acordată de Universitatea „ Constantin Brâncoveanu„ din Pitești; Titlul onorific de „ Profesor emerit„ acordată de Academia de Studii Economice din București.

Notabilă a fost și activitatea domniei sale în planul managementului universitar și a celui de specialitate. Pe această linie, se pot menționa următoarele funcții ocupate: prodecan al Facultății de Comerț (1990-2003); Decan al Facultății de Comerț (2003-2004); membru și secretar în comisia de Științe economice a CNEAA (1994-2006); responsabil cu activitatea metodico-didactică la Facultatea de Comerț.

Toți cei care au avut privilegiul de a-i fi studenți sau colaboratori au avut foarte multe de învățat de la domnia sa, atât în plan profesional și științific, în cel al deontologiei universitare, cât și al comportamentului în societate. Un profesor și un manager universitar de talia Domnului  Profesor univ. dr. Ion Diaconescu merită respectul membrilor comunității noastre universitare, pentru că reprezintă un model de reușită atât în cariera profesională și științifică, cât și în planul managementului academic, respectiv în cel al promovării valorilor definitorii ale universității noastre, la nivel național și internațional.

La un astfel de moment aniversar, în nume personal dar și al comunităților pe care le coordonăm, ne exprimăm întreaga noastră prețuire pentru un membru foarte valoros al comunității noastre universitare, un remarcabil exponent al școlii românești de merceologie și managementul calității și îi urăm multă sănătate, fericire și noi reușite pe toate planurile, împreună cu cei dragi!

Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu sănătate, Domnule Profesor!

La Mulți Ani!

Rector                                                                                         Președinte al Senatului

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR                                       Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

Scroll to top