Mesaj de ziua domnului profesor Constantin MITRUȚ

La Mulți Ani!   

Domnule Prof. Univ. Dr. Constantin MITRUȚ

În conformitate cu asumarea de către conducerea Academiei de Studii Economice a datoriei de onoare de a exprima prețuirea și recunoștința față de membrii comunității noastre universitare care au contribuit semnificativ la bilanțul realizărilor emblematice ale prestigioasei noastre universități, dedicându-se din tinerețe și continuând să o facă pe parcursul întregii lor cariere profesionale și științifice activităților de natură organizațională, profesională, științifică și de relaționare cu mediul extern, național și internațional, astăzi 21 Mai 2022 ne îndreptăm întreaga noastră prețuire către domnul prof. univ. dr. Constantin MITRUȚ, care împlinește 70 de ani, din care aproape 50 i-a dedicat universității noastre, conducând destinele Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și fiind un membru valoros al conducerii universității noastre.

Cu prilejul acestei ocazii aniversare, putem să reiterăm faptul că Domnia sa a parcurs o carieră profesională, științifică și organizațională care poate reprezenta un reper pentru mai tinerii membri ai comunității noastre academice, demonstrând cum un dascăl dedicat se poate poziționa generos, echilibrat și cu efecte de antrenare la pretențiile pe care le are Alma Mater de la oricare dintre noi. Sărbătoritul de astăzi, înzestrat cu calități excepționale, cum sunt: distincția, erudiția, elocința, înaltul profesionalism și excelența științifică, a dedicat universității noastre peste 45 de ani din viața sa și a făcut-o cu consecvență, devotament și înalt profesionalism.

Născut la 21 Mai 1952 în orașul Drăgășani, Județul Vâlcea, după finalizarea studiilor primare, a urmat cu succes cursurile liceale, iar în perioada 1972-1976, a urmat cursurile Facultății de Cibernetică și Statistică Economică din cadrul ASE București, remarcându-se prin seriozitatea cu care a abordat toate disciplinele și rigoarea cu care a împletit studiul cu participarea la activitățile profesionale și științifice. Determinarea Domniei sale pentru o carieră universitară de mare consistență a fost extrem de solidă fiind dublată de o neobosită coerență și consistență.

După absolvirea facultății, Domnul Profesor Constantin Mitruț a lucrat, în perioada 1976-1979, la IPAIU, unde a avut în centrul preocupărilor profesionale dezvoltarea de planuri și strategii de personal, ceea ce i-a facilitat acumularea unei sustenabile dimensiuni practic-aplicative care i-a fost de un real folos în cariera sa academică, începută încă din anul 1979 când a ocupat, prin concurs, funcția didactică de asistent universitar. Preocupările sale profesionale din acea perioadă s-au concentrat către arealuri tematice, cum ar fi: Statistică, Econometrie, Statistică Macroeconomică, SCN, Macroeconomie și analiză macroeconomică. În toată această perioadă, sărbătoritul de astăzi a transmis apăsat mesajul că prioritatea sa o reprezintă cariera universitară, parcurgând cu succes toate treptele acesteia, în cadrul facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, după cum urmează: asistent universitar (în perioada 1979-1990); lector universitar (1990-1993); conferențiar universitar (1993-1997), profesor universitar (1997-2022). Începând din anul 1999, Domnul Profesor a dobândit calitatea de conducător de doctorat în domeniul Cibernetică și Statistică, îndrumând pe drumul consacrării științifice avansate un mare număr de studenți-doctoranzi și făcând parte dintr-un considerabil număr de comisii de îndrumare a doctoranzilor sau de comisii de susținere publică a tezelor de doctorat, atât în ASE cât și în numeroase universități din România.

Preocupat de continua perfecționarea profesională și științifică, Domnul Profesor Constantin Mitruț a urmat un număr considerabil de programe sau cursuri de specializare, în țară, dar și în străinătate, atât în domeniile referențiale pentru profilul său profesional și științific, cât și în domeniul managementului universitar. În acest context, la portofoliul consistent al competențelor specializate și transversale deținute, s-au adăugat sau au fost actualizate altele, astfel încât profilul său profesional și științific să se mențină la cel mai ridicat nivel al relevanței și modernității.

Încă din primii ani ai evoluției sale în peisajul universitar, au fost evidente preocupările de a transmite celor cu care a relaționat mesajul că o carieră universitară de succes se bazează pe câteva ingrediente esențiale, cum ar fi: cunoștințe, competențe și abilități cognitive temeinice; vocația lucrului bine făcut; devotamentul față de valori sustenabile; exigența față de sine, dublată de cea față de colaboratorii săi; rigoarea și coerența demersurilor întreprinse; exemplaritatea comportamentală.

Domnul Profesor Constantin Mitruț a reușit să se integreze rapid și adecvat în colectivele din care a făcut parte, să conducă cu talent managerial valoroase comunități de interese profesionale și științifice, să dovedească continuă preocupare pentru îmbunătățirea actului didactic și a demersului științific. Cei care l-am cunoscut mai îndeaproape avem numeroase motive să apreciem faptul că Domnul Profesor este un dascăl exemplar, de un înalt profesionalism, riguros în tot ceea ce face, determinat să își aleagă, cu mare exigență, tematica aferentă preocupărilor sale profesionale, dar și colaboratorii cărora le-a oferit un model de înaltă ținută și pe care i-a orientat către sustenabile ținte academice, temeinica sa pregătire profesională și științifică permițându-i să desfășoare activități didactice pentru o largă paletă de arealuri tematice.

În același registru înalt calitativ poate fi circumscrisă și activitatea de cercetarea a domnului profesor, concretizată în elaborarea și fundamentarea unor proiecte de cercetare și definită prin postura onorantă de deschizător de drumuri în cadrul tabloului profesional și științific căruia i s-a dedicat. Astfel, în anul 1987, Domnul Profesor a obținut titlul de doctor în specializarea statistică și cibernetică economică cu teză intitulată Metode si modele statistice de analiza a eficiența economică la nivel microeconomic, adăugând astfel încă o secvență de mare relevanță la consistenta sa activitate de cercetare științifică. La profilul științific exemplar al domnului Profesor contribuie din plin următoarele realizări: originalitatea și inovativitatea subiectelor abordate; 28 de grant-uri de cercetare obținute prin competiție națională și internațională, din care 11 în calitate de director; poziția de director de programe de masterat sau programe postuniversitare; 68 de articole publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale, din care 10 în reviste cotate ISI cu factor de impact relevant; 31 de lucrări de specialitate (cărți, manuale universitare, monografii, etc.), din care una publicată în străinătate; peste 40 de studii publicate în volumele manifestărilor științifice naționale și internaționale.

Trebuie menționată și expunerea internațională a domniei sale și preocuparea constantă pentru continua perfecționare profesională și științifică, dimensiune a profilului personal concretizată în efectuarea unor stagii de specializare la o serie de universități de prestigiu din străinătate.

Domnul Profesor Constantin Mitruț a fost distins cu numeroase Diplome de excelență pentru prodigioasa sa activitate didactică, de formare a generațiilor de specialiști și de promovare a valorilor învățământului superior de statistică, precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea și modernizarea învățământului superior economic din Romania. Se mai pot adăuga la această componentă a profilului său profesional și științific, aspecte relevante cum ar fi: Organizator și moderator al secțiunilor Simpozionului internațional de Statistică și Conferinței naționale de Cibernetică; Vicepreședinte AGER începând din anul 2013; Președintele Societății Române de Statistică din 2004 până în prezent; Membru al Consiliului de conducere al Asociației europene a universităților din sud-est, Salonic, Grecia, în perioada 2000-2007; Membru în organizații profesionale, cum ar fi: Asociația Generală a Economiștilor din România (membru în Consiliul național de coordonare AGER), Societatea Română de Științe Regionale, Societatea Europeană de Științe Regionale, WRSA ( SUA); Director al Centrului de cercetare de excelență pentru anchete și sondaje în cadrul Academiei de Studii Economice din București; Director al Journal of Social and Economic Statistics – din 2012 până in prezent; Expert evaluator in Programe de cercetare naționale si internaționale.

Este, de asemenea, relevantă activitatea domniei sale în domeniul managementului universitar, în acest plan putând fi selectate următoarele poziții de conducere: Decan al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (în perioada 2000 -2008); Director al Școlii de Studii Postuniversitare (perioada 2008-2011); Director al Departamentului de Statistică și econometrie (2011-2012); Prorector al Academiei de Studii Economice (2012-2016); Director General pentru Învățământ Superior în cadrul Ministerului Educației și Cercetării (2016-2017).

Acum la momentul împlinirii vârstei de 70 de ani, ne alăturăm și noi tuturor celor care au avut privilegiul de a-i fi fost studenți, doctoranzi, membri ai colectivelor pe care le-a coordonat, colegi sau colaboratori pentru a ne exprima prețuirea pentru profesorul și managerul universitar prof. univ. dr. Constantin Mitruț. Toate cele menționate anterior ne îndreptățesc să afirmăm că îl sărbătorim pe un membru al comunității noastre universitare care se prezintă la ceas aniversar ca un model de reușită atât în cariera profesională și științifică, cât și în domeniile managementului academic, precum și în cel al promovării valorilor definitorii ale universității noastre, în plan național și internațional.

La un astfel de moment aniversar, în nume personal, dar și în cel al membrilor comunității noastre academice, ne exprimăm prețuirea pentru un exponent foarte valoros al școlii românești de statistică și econometrie și îi urăm multă sănătate, noroc și bucurii împreună cu cei dragi!

Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu sănătate, Domnule Profesor!

La Mulți Ani!

 

Rector                                                                                        Președinte al Senatului

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR                                       Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

Scroll to top