Mesaj de ziua domnului profesor Victor MANOLE

La Mulți Ani!   

Domnule Prof. Univ. Dr.  Victor MANOLE

Luăm notă cu deplin respect de faptul că încă unul dintre membrii prestigioasei noastre comunități universitare împlinește astăzi, 23.02.2022, 75 de ani ai unei remarcabile deveniri personale și ai unei cariere profesionale exemplare. Domnul Prof. Univ. Dr. Victor Manole se înscrie în colecția de personalități care și-au adus o valoroasă contribuție la realizările Academiei de Studii Economice din București, implicându-se plenar și pentru perioade lungi de timp în activitățile didactice, științifice și în cele de natură organizațională și reprezentând universitatea noastră în foruri importante atât la nivel național, cât și pe plan internațional. În postura noastră de persoane care dețin la acest moment cele mai importante funcții ale prestigioasei noastre universități, ne revine o datorie de onoare să reamintim membrilor comunității noastre universitare câteva dintre aspectele definitorii pentru un profil profesional, științific și organizațional exemplar, Domnul Profesor Victor Manole fiindu-ne amândurora dascăl în perioada studenției noastre. Sărbătoritul de astăzi a avut  o carieră profesională, științifică și organizațională care poate fi un model de urmat pentru cei mai mulți dintre membri comunității noastre academice. Printre capabilitățile care au stat la baza unui profil personal și profesional de mare relevanță care s-au manifestat constant pe parcursul celor peste 50 de ani dedicați Almei Mater putem menționa: asiduitatea, hărnicia, consecvența, selectivitatea, bunătatea, corectitudinea, precum și prețuirea și sprijinul neprecupețit pentru cei cu care a relaționat, îndeosebi a celor mai tineri.

În perioada 1965-1970 a urmat cursurile facultății de Economia Producției, specializarea  Economia Agriculturii, din cadrul ASE București remarcându-se prin seriozitatea cu care a abordat toate disciplinele, rigoarea cu care a împletit studiul cu participarea la activitățile științifice studențești, dublate de dorința fermă de a urma, cu succes, cariera academică și științifică. După absolvirea facultății și stagiatura prevăzută de legislația din acel moment, începând cu anul 1974, Domnul Profesor Victor Manole s-a dedicat carierei universitare pentru care cei care l-au selectat au constatat că deține calitățile profesionale cerute dar și o dedicare incontestabilă pentru studiul continuu, acumularea de cunoaștere avansată, răbdarea de a lucra cu cei aflați la începutul procesului de acumulare de cunoștințe, capacitatea de a se integra în colective complexe și dorința de autodepășire. Arealul tematic căruia i s-a dedicat a fost cel al marketingului, cu specială aplecare asupra agromarketingului și a celorlalte discipline al căror conținut a acoperit domeniul economiei agriculturii și al valorificării produselor agricole și alimentare. Încă din primii ani ai carierei sale universitare, au fost evidente preocupările sale direcționate către transmiterea către studenți și colaboratori a unor temeinice cunoștințe, competențe și abilități cognitive, ceea ce a făcut ca să nu fie doar un specialist al peisajului profesional definitoriu pentru domeniul sensibil al agromarketingului ci  și un dascăl cu har și care a investit pasiune în tot ceea ce a făcut, fiind constant animat de dorința de a a se dărui celor din jurul său.

Domnul Profesor Victor Manole a reușit cu brio să devină component de bază al tuturor colectivelor  din care a făcut parte, fiind preocupat de creșterea calității actului didactic prin experimentarea celor mai inovative componente ale metodicii didactice moderne și de adaptarea planurilor de învățământ sau a programelor analitice ale disciplinelor la care a lucrat la cerințele dinamice ale unei economii aflate în profundă transformare. Tot în acest context putem încadra și activitatea de cercetare a Domnului Profesor concretizată în elaborarea și fundamentarea unor proiecte de cercetare și deschiderea de drumuri în cadrul tabloului profesional și științific căruia i s-a dedicat. Continuând mereu la un nivel superior pasiunea pentru cercetarea științifică, sărbătoritul de astăzi și-a finalizat cu deplin succes cercetarea doctorală proprie dobândind titlul de doctor în anul 1986. Fundamentându-și cariera profesională și științifică pe dedicare, acumulare continuă de cunoaștere și valorificare plenară a rezultatelor obținute, Domnul Profesor Victor Manole a parcurs toate etapele unui profil universitar exemplar, ajungând la funcția de profesor universitar încă din anul 1994.

Toți cei care au făcut parte din colectivele pe care le-a condus, i-au fost studenți, masteranzi sau doctoranzi sau au urmat cursurile de specializare coordonate de domnia sa sau la care a predat mai multe discipline, au putut lua notă  de preocuparea sa constantă de a-i ajuta pe cei care au apelat la domnia sa, fiind activ implicat în cauzele bune și de real folos pentru membrii comunităților din care a făcut parte. Toți cei care l-am cunoscut mai îndeaproape avem temeinice argumente să susținem că Domnul Profesor Victor Manole a fost un dascăl exemplar, de un autentic profesionalism, riguros în tot ceea ce face, dovedind un deplin respect pentru interlocutori și creator de școală în domeniul pe care l-a deservit cu mare pasiune. Temeinica sa pregătire profesională și științifică precum și calitățile organizatorice deosebite, i-au permis să desfășoare activități didactice la o largă paletă de arealuri tematice, să inițieze importante proiecte de cercetare științifică, să modernizeze designul curricular al facultății la care a lucrat și pe care a condus-o o bună perioadă de timp, să coaguleze colective valoroase și să promoveze modernitatea și nivelul ridicat al calității educației.

Domnul Profesor a avut și o sustenabilă activitate de cercetare științifică, principalele fațete ale acesteia fiind următoarele: originalitatea și inovativitatea subiectelor abordate; 25 proiecte de cercetare obținute prin competiție națională și internațională, din care 17 în calitate de director; poziția de director de programe de masterat sau programe postuniversitare;  58 de articole publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale; 44 de lucrări de specialitate (cărți, manuale universitare, monografii etc.); 102 studii publicate în volumele manifestărilor științifice (din care 57 naționale și 46 internaționale).

Trebuie menționată și expunerea internațională a domniei sale și preocuparea constantă pentru continua perfecționare profesională și științifică, dimensiune a profilului personal concretizată în efectuarea unor stagii de specializare la prestigioase entități din țară și din străinătate.

Domnul Profesor Victor Manole a fost distins cu numeroase Diplome de excelență pentru prodigioasa sa activitate didactică, de formare a generațiilor de specialiști și de promovare a valorilor învățământului superior de economia agriculturii și valorificarea produselor agricole și de agromarketing, precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea și modernizarea învățământului superior economic din România, dintre care cele mai importante sunt următoarele: Diplomă de onoare acordată de Senatul ASE cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a Academiei de Studii Economice din București (2003); Diplomă de excelență pentru prestigioasa activitate profesională științifică și contribuția la afirmarea școlii superioare economice acordată de ASE (2003); Diploma Laurii „Tribunei Economice” pentru fidelitatea față de Grupul de presă și editură „Tribuna Economică” și pentru contribuții deosebite la asigurarea înaltei clase a publicațiilor noastre, la promovarea acestora în rândurile unui public de elită (2004); Diploma „GEORGESCU ROEGEN” acordată de ASE în 2004, 2005 şi 2006; Diploma de excelență acordată de AFER pentru sprijinirea cercetării științifice studențești (2006); Diploma de profesor de onoare acordată de Senatul Universității din Craiova pentru merite deosebite în activitatea didactică cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înființarea Facultății de Economia și Administrarea afacerilor (2006); Distincția „Profesorul emerit” acordată de AFER (2007); Distincția „Profesorul emerit” acordată de AFER (2008); Diplomă de recunoaștere a contribuției generale la activitatea și dezvoltarea Institutului de Economie Agrară din Belgrad, acordată cu ocazia aniversării a 60 de ani de la înființarea sa (2009); Diplomă de excelență acordată de ARACIS (2009); Diplomă și medalie de recunoaștere a activității în domeniul agriculturii şi alimentației acordată de FAO (2010); Medalie de argint ca semn de recunoaștere a meritelor pentru promovarea valorilor învățământului economic acordată de Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, cu ocazia aniversării a 90 de ani de învățământ economic (2010); Diploma de excelență Paul Bran pentru promovarea valorilor învățământului economic românesc, prestigioasa activitate profesională științifică și excelență în domeniul managementului instituțional acordată de ASE (2010); Diplomă de “Doctor Honoris Causa” acordată de către Universitatea „Ovidius” din Constanța (2012); Diploma „Virgil Madgearu – cu medalie de aur”  acordată de ASE București pentru întreaga sa carieră universitară.

Remarcabilă a fost și activitatea domniei sale în planul managementului universitar și a celui de specialitate. Pe această linie, se pot menționa următoarele funcții ocupate: șef al catedrei de  Economia și tehnologia producției agricole și alimentare (1996-2004); decan al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (2004-2012); președintele comisiei de Științe economice I a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior; expert local al Băncii Mondiale pentru elaborarea lucrării „Strategy for transition in agriculture (1993 – 1994); expert local pe termen scurt pentru elaborarea termenilor de referință a unui program PHARE de asistență tehnică privind restructurarea și privatizarea unor complexe industriale de porci și păsări (1994);  expert local pe termen scurt la mai multe proiecte PHARE: „Creditul mutual” și „Asigurarea în agricultură” (1998), „Aprecierea eficienței programelor PHARE realizate pentru agricultura României” (1999); expert economico-financiar al Ministerului Educației, CNCSIS, pentru evaluarea proiectelor de cercetare bazate pe granturi şi a proiectelor de finanțare nerambursabile (din 1998 până în prezent); expert evaluator economico-financiar al proiectelor Băncii Mondiale pentru agricultură; expert evaluator economico-financiar al proiectelor AMPOP pe axele 2, 3 și 4 Leadership Fish al strategiilor de dezvoltare locală în zonele piscicole;  membru al Asociației Economiștilor Agrarieni din Europa; membru al Asociației Facultăților de Economie din România (AFER); membru al Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER); președinte al Federației Române de Dezvoltare Montană și Rurală (FRDMR); membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

Toți cei care au avut privilegiul de a-i fi studenți sau colaboratori au avut foarte multe de învățat de la domnia sa, atât în plan profesional și științific, în cel al deontologiei universitare, cât și al comportamentului în societate. Un profesor și un manager universitar de talia Domnului  Profesor univ. dr. Victor Manole merită permanent respectul tuturor membrilor comunității noastre universitare, pentru că reprezintă un model de reușită atât în cariera profesională și științifică, cât și în planul managementului academic, respectiv în cel al promovării valorilor definitorii ale universității noastre, la nivel național și internațional.

La un astfel de moment aniversar, în nume personal dar și al comunităților pe care le coordonăm, ne exprimăm întreaga noastră deferență pentru un membru foarte valoros al comunității noastre universitare, un remarcabil exponent al școlii românești de economia agriculturii și îi urăm multă sănătate, fericire și noi reușite pe toate planurile, împreună cu cei dragi!

Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu sănătate, Domnule Profesor!

La Mulți Ani!

 

Rector                                                                                        Președinte al Senatului

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR                                       Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

Scroll to top