Mesaj de ziua doamnei profesor Gabriela Cecilia Julieta STĂNCIULESCU

La Mulți Ani! 

Doamnă Prof. Univ. Dr.  Gabriela Cecilia Julieta STĂNCIULESCU

La bilanțul realizărilor prestigioasei noastre universități, au contribuit în felul lor specific toți membrii comunității academice, dar unii dintre aceștia au scris file exemplare în cartea de aur a Academiei de Studii Economice, dedicându-se din tinerețe și continuând să o facă pe parcursul întregii lor cariere activităților profesionale și științifice. La momentele aniversare cu o semnificația mai specială, ne îndreptăm gândurile pline de considerație către toți cei care s-au dedicat plenar valorilor referențiale pentru Alma Matter. Astăzi 20 August 2022, când Doamna Prof. univ. dr. Gabriela Cecilia Julieta STĂNCIULESCU împlinește 75 de ani de viață, din care peste 50 i-a dedicat, în felul său aparte, științei economice, în general, și celei a marketingului și economiei imaterialului, în special, conducerea ASE trăiește, împreună cu un mare număr al celor care au lucrat cu domnia sa, un moment emoționant. Cu această ocazie specială, readucem în atenția membrilor comunității noastre universitare câteva dintre reperele profesionale și științifice care creionează o carieră academică model, care poate reprezenta un reper pentru consistență și diversitate operațională, arătându-le celor mai tineri cum un om complex se poate poziționa echilibrat și flexibil în raport cu exigențele specifice diverselor etape prin care a trecut peisajul universitar național și internațional. Sărbătorita de astăzi, ale cărei calități principale sunt: șarmul inimitabil, pozitivismul acțional, altruismul, erudiția, tenacitatea, profesionalismul și strădania de a fi mereu mai bun, s-a manifestat la nivelul tabloului academic multivalent, ca dascăl, ca om de știință, ca actor puternic implicat în peisajul instituțional, ca membru activ al echipelor din care a făcut parte, ca manager și facilitator de proiecte îndrăznețe.  

Născută la data de 20 August 1947, doamna Prof. Univ. Dr. Gabriela Cecilia Julieta Stănciulescu a urma în perioada 1966-1971 cursurile Facultății de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice din București pe care le-a finalizat cu mare succes, remarcându-se prin seriozitatea cu care a abordat toate disciplinele, rigoarea cu care a împletit studiul cu participarea la activitățile profesionale și științifice, determinarea pentru o carieră universitară de mare consistență fiind solidă și dublată de coerență și consistență. O componentă specială a profilului său personal a fost prietenia cultivată în relațiile cu studenții săi, numeroasele funcții îndeplinite la nivelul structurilor de reprezentare și coordonare a studenților pledând convingător în acest sens. Mai mulți ani, sărbătorita de astăzi a fost director educativ la unele dintre căminele studențești ale ASE și, ca urmare a pasiunii cu care s-a ocupat de activitățile preconizate, a obținut de mai multe ori titlul național de cel mai performant director educativ.

Competențele sale profesionale s-au concentrat către arealuri tematice, cum ar fi: marketing, economia cooperației; economia serviciilor, economia întreprinderilor mici și  mijlocii; tehnica operațiunilor de turism; managementul întreprinderilor de servicii publice, servicii internaționale; evaluarea și diagnoza întreprinderilor din turism. Pasiunea pentru diseminarea de cunoaștere avansată, manifestată încă din timpul studenției, s-a concretizat în parcurgerea cu succes a tuturor treptelor carierei universitare, asistent universitar; lector universitar conferențiar universitar, profesor universitar, profesor consultant. În toată această perioadă, doamna Prof. Univ. Dr. Gabriela Stănciulescu a dovedit pe deplin că evoluția unui dascăl în cadrul peisajului universitar dinamic depinde de preocuparea constantă pentru lucrul temeinic conceput și realizat, de concretizarea convingerii că o carieră universitară de succes se bazează pe: competențe și abilități cognitive solide și manifestat zilnic; exigența dublată de corectitudinea atitudinală față de sine dar și față de cei din jurul tău; devotamentul față de valori sustenabile; rigoarea și coerența demersurilor întreprinse; exemplaritatea comportamentală. Doamna Profesor a adăugat sustenabilitate dinamică și dinamism suplimentar colectivelor din care a făcut parte, a condus cu dăruire colective coagulate în jurul său, s-a preocupat să își rafineze modul în care a exercitat actele didactice, demersurile științifice dar și activitățile manageriale pe care le-a avut în agenda proprie. Cei care i-au fost studenți sau au colaborat cu Domnia sa în numeroasele ipostaze ale unei cariere academice exemplare, au temeinice motive să  aprecieze faptul că Doamna Profesor  a fost un dascăl cu reală vocație, de un înalt profesionalism, riguros în tot ceea ce face, determinat să își aleagă cu mare exigență tematica aferentă preocupărilor sale profesionale dar și colaboratorii cărora le-a oferit un model solid conturat, construit în timp și adaptat la rigorile timpurilor.   

Doamna Profesor Gabriela Stănciulescu a urmat cu succes în perioada 1980-1984 un program doctoral în domeniul marketing pe care l-a finalizat cu o valoroasă cercetare de specialitate adăugând astfel încă o secvență de mare relevanță la consistenta sa activitate de cercetare științifică. La profilul științific exemplar al doamnei Profesor trebuie adăugate și aspecte cum ar fi: marea diversitate și soliditatea metodologică a domeniilor științifice abordate și cărora le-a dedicat cercetări de mare consistență; rigoarea și înaltul nivel științific cu care a tratat subiectele analitice abordate; soliditatea argumentativă cu care și-a fundamentat construcțiile analitice și și-a susținut ideile în care a crezut cu convingere; minuțiozitatea cu care rezultatele cercetărilor sale au luat forma unor cărți sau articole științifice devenite sursă importantă de inspirație pentru cercetătorii dedicați domeniilor pe care le-a slujit Domnia sa. Un număr impresionat de lucrări de specialitate  (cărți, monografii tematice, îndrumare tematice, etc.), de articole publicate în reviste prestigioase din țară și din străinătate și de comunicări științifice prezentate la manifestări științifice referențiale pledează în favoarea profilului științific remarcabil al sărbătoritei, exemplare fiind calitatea acestora, soliditatea epistemologică și argumentativă, deschiderile tematice cuprinse și temeinicia fundamentelor care stau la baza ipotezelor, obiectivelor analitice și reflecțiilor personalizate. 

Trebuie menționată și expunerea internațională a domniei sale și preocuparea constantă pentru continua perfecționare profesională și științifică, dimensiune a profilului personal concretizată în efectuarea unor stagii de specializare la o serie de universități de prestigiu. Stau mărturie în acest sens:  Bursier Fulbricht la University of Illinois, united States; Diplome International d”Aministration Publique, Promoția „ Condorcet„ la Ecole Nationale d’Administration. Paris, Franța; Certificat în domeniul Economie sociala, Marketing, Finanţe, Contabilitate, Politici europene. Wirtschaftsuniversität. Viena , Austria; Director de studii în cadrul Programului Naționilor Unite de perfecționare a managerilor din domeniul turismului, Director al cursurilor organizate de Fundația universitară a Mării Negre; Program de instruire organizat de HLWT Neusiedl am SEE, Austria 2000.

Doamna Profesor Gabriela Cecilia Julieta STĂNCIULESCUa fost distinsă cu numeroase Diplome de excelență pentru prodigioasa sa activitate didactică, de formare a generațiilor de specialiști și de promovare a valorilor învățământului superior de economia serviciilor precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea și modernizarea învățământului superior economic din Romania. Este relevantă, în acest sens, obținerea în anul 2005 a Premiului „ Virgil Madgearu„ al Academiei Române pentru lucrarea Managementul operațiunilor din turism. Se mai pot adăuga la această componentă a profilului său profesional și științific, aspecte relevante cum ar fi: Director general și autoritate financiară în cadrul finanțării proiectelor Uniunii Europene de Asistență tehnică pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din România; membru al Școlii doctorale a Universității din Messina, Italia; expert în cadrul Programului PHARE RO 9203-03-01 – Asistență tehnică pentru perfecționarea managerilor. Relevantă a fost și activitatea domniei sale în planul managementului universitar, în acest plan putând fi selectate următoarele poziții de conducere : Decan al Facultății de Comerț  (în perioada 2004 -2008); Șef al biroului de Relații interinstituționale și parteneriat cu mediul economic și social (2008-2012), Director al cursului de Master profesional „ Management și Marketing în turism„ (2007-2012); Director de studii la centrul teritorial al ASE de la Amara (2002-2006); membru al comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

Ne alăturăm și noi tuturor celor care au avut privilegiul de a-i fi fost studenți, membri ai colectivelor pe care le-a coordonat, colegi sau colaboratori pentru a ne exprima prețuirea pentru un membru exemplar al comunității noastre universitare, Profesor univ. dr.  Gabriela Cecilia Julieta Stănciulescu acum la moment aniversar. Toate cele menționate anterior și care ne îndreptățesc să afirmăm că Doamna Profesor ne oferă un remarcabil model de comportament în colectivitatea academică dar și în societate și de reușită în cariera profesională și științifică, arătându-ne un mod special în care se poate gestiona timpul fără schimbări vizibile atât în plan anatomic cât și la nivelul dimensiunii sufletești. 

La un astfel de moment aniversar, în nume personal dar și în cel al membrilor comunității noastre academice, ne exprimăm prețuire pentru un exponent valoros al școlii românești de economia serviciilor și de marketing și îi urăm multă sănătate, noroc și bucurii împreună cu cei dragi!

Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu sănătate, Doamnă Profesor!  La Mulți Ani!

Rector                                                                                 Președinte al Senatului

Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR                                       Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

Scroll to top