Hotarârile Senatului Universitar din 2017

1. Sedinta Senatului din 10.02.2017

Hotarârea nr. 1. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2017 - 2018.

Hotarârea nr. 2. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 3. Aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat.

Hotarârea nr. 4. Aprobarea cererilor cadrelor didactice care solicita sus?inerea de activitati didactice la alte universitati, pentru anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 5. Aprobarea completarii Hotarârii Senatului nr. 159/28.09.2016 privind cadrele didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 6. Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante, semestrul I, an universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 7. Aprobarea modificarii numarului de serii alocat facultatii de Cibernetica, Statistica ?i Informatica Economica, în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 8. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 9. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru doamna Elvira Nica.

Hotarârea nr. 10. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie I pentru doamna Aceleanu Mirela Ionela.

Hotarârea nr. 11. Aprobarea numarului de locuri si a temelor scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 12. Aprobarea contractului de cooperare si a contractului de formare cu scoala de Ospitalitate din Lausanne.

Hotarârea nr. 13. Aprobarea taxei de scolarizare pentru cursul postuniversitar ”Management strategic al ospitalita?ii”.

Hotarârea nr. 14. Aprobarea Raportului privind organizarea scolii de vara ”Inteligenta teritoriala pentru dezvoltare durabila”.

Hotarârea nr. 15. Aprobarea Raportului privind organizarea scolii de vara ”Antreprenoriat si Limba Germana”.

Hotarârea nr. 16. Aprobarea cererii studentei Petrescu Alina Elena de restituire integrala a taxei de scolarizare, în mod exceptional, pentru semestrul I, anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 17. Aprobarea Raportului privind modul de ducere la îndeplinire a masurilor dispuse prin Decizia Curtii de Conturi nr. 112/16.07.2013.

Hotarârea nr. 18. Aprobarea solicitarii de sus?inere a examenului de licenta la alta universitate.

Hotarârea nr. 19. Respingerea solicitarii de rezervare a postului didactic.

Hotarârea nr. 20. Aprobarea organizarii unor programe postuniversitare în cadrul Faculta?ii de Management.

2. Sedinta Senatului online din 11.03.2017

Hotarârea nr. 21. Aprobarea modificarii Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2016 - 2017.

Hotarârea nr. 22. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul II al anului universitar 2016- 2017.

3. Sedinta Senatului din 29.03.2017

Hotarârea nr. 23. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucure?ti privind starea universita?ii.

Hotarârea nr. 24. Aprobarea Raportului cu privire la execu?ia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant la finele anului 2016.

Hotarârea nr. 25. Aprobarea modificarii Regulamentului intern al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 26. Aprobarea modificarii Metodologiei de acordare a salariilor diferentiate personalului din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 27. Aprobarea ini?ierii demersurilor în vederea scoaterii din domeniul public al statului si trecerea în domeniul privat al statului a cladirii din str. Calea Serban Voda nr. 22-24, sector 4, Bucuresti, în vederea demolarii.

Hotarârea nr. 28. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a peti?iilor pentru semestrul II, anul 2016.

Hotarârea nr. 29. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti - anul universitar 2015-2016.

Hotarârea nr. 30. Aprobarea Raportului independent al studentilor cu privire la asigurarea calita?ii în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 31. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, aferent anului 2016.

Hotarârea nr. 32. Aprobarea Planului activitatilor Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2017.

Hotarârea nr. 33. Aprobarea organizarii urmatoarelor programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua de catre Facultatea de Rela?ii Economice Interna?ionale.

Hotarârea nr. 34. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa a calita?ii în vederea acreditarii unui program de masterat în cadrul facultatii de Marketing.

Hotarârea nr. 35. Aprobarea perioadei de desfasurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat pentru programul „Finante si Banci – DOFIN”.

Hotarârea nr. 36. Aprobarea acordului de parteneriat cu Université du Québec à Montréal.

Hotarârea nr. 37. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 38. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Doamnei Prof. univ. dr. Katherine Schipper de la Fuqua School of Business, Duke University.

Hotarârea nr. 39. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Nicolae Alexandru Pop.

Hotarârea nr. 40. Aprobarea continuarii activita?ii membrilor în cadrul comisiei CNATDCU - stiinte economice si administrarea afacerilor.

Hotarârea nr. 41. Aprobarea depunerii candidaturii în Consiliile consultative ale Ministerului Cercetarii si Inovarii.

Hotarârea nr. 42. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 43. Aprobarea constituirii unei comisii speciale a Senatului pentru analiza si elaborarea unui chestionar de evaluare a cadrelor didactic de catre studenti.

4. Sedinta Senatului online din 07.04.2017

Hotarârea nr.44. Aprobarea ini?ierii procedurii de evaluare externa în vederea acreditarii de catre ARACIS a programului ”Anul pregatitor de limba româna pentru ceta?enii straini”.

Hotarârea nr.45. Validarea concursului pentru ocuparea postului de director general administrativ de catre domnul Gabriel Condrache.

5. Sedinta Senatului din 17.05.2017

Hotarârea nr.46. Aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul II, anul universitar 2016 – 2017.

Hotarârea nr.47. Aprobarea modificarii Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ?i de cercetare vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucure?ti.

Hotarârea nr.48. Aprobarea modificarii Anexei 3 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.49. Aprobarea modificarii anexelor 2 ?i 3 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.50. Aprobarea ini?ierii demersurilor legale privind transferul programului de studii universitare de masterat MBA Româno-German „Management antreprenorial” din cadrul Faculta?ii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine la Facultatea Bucharest Business School (?coala de Afaceri), începând cu anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.51. Aprobarea graficului de desfasurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat pentru programul „MBA Româno-Francez INDE”.

Hotarârea nr.52. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie II pentru domnul Andrei Jean Vasile.

Hotarârea nr.53. Aprobarea initierii demersurilor în vederea demolarii caminelor studentesti Moxa A, B, C si construirea unui nou imobil de cazare.

Hotarârea nr.54. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în camine pe perioada vacantei de vara a anului universitar 2016-2017.

Hotarârea nr.55. Aprobarea Înfiin?arii Societatii Antreprenoriale Studen?e?ti (SAS) si de desemnare a componen?ei Consiliului Executiv al acesteia.

Hotarârea nr.56. Aprobarea statutului de scoli internationale pentru scolile de vara organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine, Facultatea de Business si Turism si Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr.57. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar în cadrul Faculta?ii de Management.

6. Sedinta Senatului online din 29.05.2017

Hotarârea nr.58.Validarea membrilor selectati de catre Comitetele de selectie si propusi sa faca parte din Comisiile de specialitate si din Comisiile de contestatii ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Hotarârea nr.59. Aprobarea cererii Doamnei prof. univ. dr. Nicolae Mariana de mentinere a calitatii de titular în învatamânt pentru anul universitar 2016 - 2017.

7. Sedinta Senatului din 28.06.2017

Hotarârea nr.60. Informarea Senatului universitar privind executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant pentru perioada 01.01.2017-31.03.2017.

Hotarârea nr.61. Aprobarea planurilor de învatamânt pentru programele de studii universitare de licenta si masterat, pentru cohorta 2017-2020.

Hotarârea nr.62. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de functii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.63. Aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfasurarea si finalizarea programelor de formare profesionala a adultilor.

Hotarârea nr.64. Aprobarea Metodologiei de înscriere la programele de formare profesionala a adultilor.

Hotarârea nr.65. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica în cadrul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua si programelor postuniversitare de perfectionare.

Hotarârea nr.66. Aprobarea Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, an universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.67. Aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul ID-IFR (învatamânt la distanta – învatamânt cu frecventa redusa).

Hotarârea nr.68. Aprobarea organizarii unor programe postuniversitare în cadrul Facultatii de Marketing.

Hotarârea nr.69. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar în cadrul Facultatii de Administratie si Management Public.

Hotarârea nr.70. Aprobarea organizarii unor programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua în cadrul Facultatii de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr.71. Aprobarea Raportului de autoevaluare a IOSUD – ASE pentru perioada 2016-2017.

Hotarârea nr.72. Aprobarea Repartizarii locurilor bugetare pentru scolile doctorale din cadrul ASE.

Hotarârea nr.73. Aprobarea modificarii Hotarârii Senatului nr. 164/28.09.2016.

Hotarârea nr.74. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Ion Ivan.

Hotarârea nr.75. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Alexandru Isaic-Maniu.

Hotarârea nr.76. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Victor Manole.

Hotarârea nr.77. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.78. Aprobarea modificarii Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice, distinctiilor si diplomelor Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.79. Aprobarea modificarii Metodologiei de mentinere a calitatii de titular în învatamânt de catre cadrele didactice care au împlinit vârsta legala de pensionare.

Hotarârea nr.80. Aprobarea Strategiei de internationalizare a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru perioada 2016-2027.

Hotarârea nr.81. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice si angajatilor ASE si a personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar 2017 – 2018.

Hotarârea nr.82. Aprobarea cererii absolventului Maxim Andrei privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava.

Hotarârea nr.83. Aprobarea cererii absolventei Ruinea Daniela privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor.

Hotarârea nr.84. Respingerea cererii absolventei Niculescu Georgiana Alexandra privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”.

Hotarârea nr.85. Informarea Senatului privind încetarea de drept a calitatii de senator pentru doi studenti.

Hotarârea nr.86. Aprobarea scutirii de plata taxei de arhivare pentru absolventii cursului postuniversitar „Comunicare si management educational în didactica stiintelor economice”.

Hotarârea nr.87. Aprobarea restituirii taxei de scolarizare pentru sem. I, anul universitar 2016/2017, în mod exceptional, pentru cursantul Ostapiuc Lucian.

8. Sedinta Senatului online din 09.07.2017

Hotarârea nr.88. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta pentru românii de pretutindeni, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.89. Aprobarea modificarii anexei 3 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

9. Sedinta Senatului online din 17.07.2017

Hotarârea nr.90. Aprobarea modificarii Anexei 3 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.91. Aprobarea modificarii Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

10. Sedinta Senatului din 26.07.2017

Hotarârea nr.92. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice, semestrul al II-lea, an universitar 2016-2017.

Hotarârea nr.93. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta,.

Hotarârea nr.94. A Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.95. Aprobarea modificarii Regulamentului privind admiterea si activitatea didactica în anul pregatitor pentru învatarea limbii române.

Hotarârea nr.96. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.97. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.98. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de licenta, organizate la forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.99. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr.100. Aprobarea Regulamentului pentru activitatea didactica la programele de formare psihopedagogica.

Hotarârea nr.101. Aprobarea planurilor de învatamânt al programelor de formare psihopedagogica.

Hotarârea nr.102. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica, an universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.103. Aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogica nivel I si nivel II (cu frecventa si postuniversitar) la Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr.104. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa a calitatii în vederea acreditarii programului de studii universitare de licenta „Resurse Umane”, organizat de catre Facultatea de Administratie si Management Public.

Hotarârea nr.105. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa în vederea acreditarii programului de studii universitare de licenta „Limbi Moderne Aplicate (engleza – franceza)”, organizat de catre Facultatea de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr.106. Aprobarea modificarii planului de învatamânt pentru programul de studii universitare de masterat „Diplomatie în economia internationala”, promotia 2017-2019, organizat de Facultatea de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr.107. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.108. Aprobarea numarului de locuri si a temelor de cercetare scoase la concurs în sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat - septembrie 2017.

Hotarârea nr.109. Aprobarea cererilor de mentinere a calitatii de titular în învatamânt, în anul universitar 2017-2018, ale cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate.

Hotarârea nr.110. Aprobarea modificarii Metodologiei de acordare a salariilor diferentiate personalului din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.111. Aprobarea modificarii Metodologiei pentru evaluarea periodica a calitatii personalului didactic si de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.112. Aprobarea modificarii Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2016 - 2017.

Hotarârea nr.113. Aprobarea înfiintarii Clubului Sportiv Universitar „ASE” Bucuresti.

Hotarârea nr.114. Informarea Senatului privind încetarea de drept a calitatii de senator pentru trei studenti.

11. Sedinta Senatului online din 07.08.2017

Hotarârea nr. 115. Aprobarea propunerii de repartizare a numarului de locuri finantate de la buget alocate suplimentar de Ministerul Educatiei Nationale si a propunerii privind numarul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere septembrie 2017

Hotarârea nr.116. Aprobarea suplimentarii numarului de locuri si a temelor de cercetare scoase la concurs în sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat - septembrie 2017.

Hotarârea nr.117. Aprobarea modificarii Regulamentului privind admiterea si activitatea didactica în anul pregatitor pentru învatarea limbii române

Hotarârea nr.118. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica, an universitar 2017-2018.