Hotărârile Senatului universitar din 2017

1. Sedinta Senatului din 10.02.2017

Hotarârea nr. 1. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2017 – 2018.

Hotarârea nr. 2. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 3. Aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat.

Hotarârea nr. 4. Aprobarea cererilor cadrelor didactice care solicita sus?inerea de activitati didactice la alte universitati, pentru anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 5. Aprobarea completarii Hotarârii Senatului nr. 159/28.09.2016 privind cadrele didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 6. Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante, semestrul I, an universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 7. Aprobarea modificarii numarului de serii alocat facultatii de Cibernetica, Statistica ?i Informatica Economica, în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 8. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 9. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru doamna Elvira Nica.

Hotarârea nr. 10. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie I pentru doamna Aceleanu Mirela Ionela.

Hotarârea nr. 11. Aprobarea numarului de locuri si a temelor scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 12. Aprobarea contractului de cooperare si a contractului de formare cu scoala de Ospitalitate din Lausanne.

Hotarârea nr. 13. Aprobarea taxei de scolarizare pentru cursul postuniversitar ”Management strategic al ospitalita?ii”.

Hotarârea nr. 14. Aprobarea Raportului privind organizarea scolii de vara ”Inteligenta teritoriala pentru dezvoltare durabila”.

Hotarârea nr. 15. Aprobarea Raportului privind organizarea scolii de vara ”Antreprenoriat si Limba Germana”.

Hotarârea nr. 16. Aprobarea cererii studentei Petrescu Alina Elena de restituire integrala a taxei de scolarizare, în mod exceptional, pentru semestrul I, anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 17. Aprobarea Raportului privind modul de ducere la îndeplinire a masurilor dispuse prin Decizia Curtii de Conturi nr. 112/16.07.2013.

Hotarârea nr. 18. Aprobarea solicitarii de sus?inere a examenului de licenta la alta universitate.

Hotarârea nr. 19. Respingerea solicitarii de rezervare a postului didactic.

Hotarârea nr. 20. Aprobarea organizarii unor programe postuniversitare în cadrul Faculta?ii de Management.

2. Sedinta Senatului online din 11.03.2017

Hotarârea nr. 21. Aprobarea modificarii Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2016 – 2017.

Hotarârea nr. 22. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul II al anului universitar 2016- 2017.

3. Sedinta Senatului din 29.03.2017

Hotarârea nr. 23. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucure?ti privind starea universita?ii.

Hotarârea nr. 24. Aprobarea Raportului cu privire la execu?ia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant la finele anului 2016.

Hotarârea nr. 25. Aprobarea modificarii Regulamentului intern al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 26. Aprobarea modificarii Metodologiei de acordare a salariilor diferentiate personalului din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 27. Aprobarea ini?ierii demersurilor în vederea scoaterii din domeniul public al statului si trecerea în domeniul privat al statului a cladirii din str. Calea Serban Voda nr. 22-24, sector 4, Bucuresti, în vederea demolarii.

Hotarârea nr. 28. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a peti?iilor pentru semestrul II, anul 2016.

Hotarârea nr. 29. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti – anul universitar 2015-2016.

Hotarârea nr. 30. Aprobarea Raportului independent al studentilor cu privire la asigurarea calita?ii în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 31. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti, aferent anului 2016.

Hotarârea nr. 32. Aprobarea Planului activitatilor Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera din Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2017.

Hotarârea nr. 33. Aprobarea organizarii urmatoarelor programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua de catre Facultatea de Rela?ii Economice Interna?ionale.

Hotarârea nr. 34. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa a calita?ii în vederea acreditarii unui program de masterat în cadrul facultatii de Marketing.

Hotarârea nr. 35. Aprobarea perioadei de desfasurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat pentru programul „Finante si Banci – DOFIN”.

Hotarârea nr. 36. Aprobarea acordului de parteneriat cu Université du Québec à Montréal.

Hotarârea nr. 37. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 38. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Doamnei Prof. univ. dr. Katherine Schipper de la Fuqua School of Business, Duke University.

Hotarârea nr. 39. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Nicolae Alexandru Pop.

Hotarârea nr. 40. Aprobarea continuarii activitatii membrilor în cadrul comisiei CNATDCU – stiinte economice si administrarea afacerilor.

Hotarârea nr. 41. Aprobarea depunerii candidaturii în Consiliile consultative ale Ministerului Cercetarii si Inovarii.

Hotarârea nr. 42. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 43. Aprobarea constituirii unei comisii speciale a Senatului pentru analiza si elaborarea unui chestionar de evaluare a cadrelor didactic de catre studenti.

4. Sedinta Senatului online din 07.04.2017

Hotarârea nr.44. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa în vederea acreditarii de catre ARACIS a programului ”Anul pregatitor de limba româna pentru cetatenii straini”.

Hotarârea nr.45. Validarea concursului pentru ocuparea postului de director general administrativ de catre domnul Gabriel Condrache.

5. Sedinta Senatului din 17.05.2017

Hotarârea nr.46. Aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul II, anul universitar 2016 – 2017.

Hotarârea nr.47. Aprobarea modificarii Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ?i de cercetare vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucure?ti.

Hotarârea nr.48. Aprobarea modificarii Anexei 3 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.49. Aprobarea modificarii anexelor 2 si 3 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.50. Aprobarea ini?ierii demersurilor legale privind transferul programului de studii universitare de masterat MBA Româno-German „Management antreprenorial” din cadrul Faculta?ii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine la Facultatea Bucharest Business School (?coala de Afaceri), începând cu anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.51. Aprobarea graficului de desfasurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat pentru programul „MBA Româno-Francez INDE”.

Hotarârea nr.52. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie II pentru domnul Andrei Jean Vasile.

Hotarârea nr.53. Aprobarea initierii demersurilor în vederea demolarii caminelor studentesti Moxa A, B, C si construirea unui nou imobil de cazare.

Hotarârea nr.54. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în camine pe perioada vacantei de vara a anului universitar 2016-2017.

Hotarârea nr.55. Aprobarea Înfiin?arii Societatii Antreprenoriale Studen?e?ti (SAS) si de desemnare a componen?ei Consiliului Executiv al acesteia.

Hotarârea nr.56. Aprobarea statutului de scoli internationale pentru scolile de vara organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine, Facultatea de Business si Turism si Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr.57. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar în cadrul Faculta?ii de Management.

6. Sedinta Senatului online din 29.05.2017

Hotarârea nr.58.Validarea membrilor selectati de catre Comitetele de selectie si propusi sa faca parte din Comisiile de specialitate si din Comisiile de contestatii ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Hotarârea nr.59. Aprobarea cererii Doamnei prof. univ. dr. Nicolae Mariana de mentinere a calitatii de titular în învatamânt pentru anul universitar 2016 – 2017.

7. Sedinta Senatului din 28.06.2017

Hotarârea nr.60. Informarea Senatului universitar privind executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant pentru perioada 01.01.2017-31.03.2017.

Hotarârea nr.61. Aprobarea planurilor de învatamânt pentru programele de studii universitare de licenta si masterat, pentru cohorta 2017-2020.

Hotarârea nr.62. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de functii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.63. Aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfasurarea si finalizarea programelor de formare profesionala a adultilor.

Hotarârea nr.64. Aprobarea Metodologiei de înscriere la programele de formare profesionala a adultilor.

Hotarârea nr.65. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica în cadrul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua si programelor postuniversitare de perfectionare.

Hotarârea nr.66. Aprobarea Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, an universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.67. Aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul ID-IFR (învatamânt la distanta – învatamânt cu frecventa redusa).

Hotarârea nr.68. Aprobarea organizarii unor programe postuniversitare în cadrul Facultatii de Marketing.

Hotarârea nr.69. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar în cadrul Facultatii de Administratie si Management Public.

Hotarârea nr.70. Aprobarea organizarii unor programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua în cadrul Facultatii de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr.71. Aprobarea Raportului de autoevaluare a IOSUD – ASE pentru perioada 2016-2017.

Hotarârea nr.72. Aprobarea Repartizarii locurilor bugetare pentru scolile doctorale din cadrul ASE.

Hotarârea nr.73. Aprobarea modificarii Hotarârii Senatului nr. 164/28.09.2016.

Hotarârea nr.74. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Ion Ivan.

Hotarârea nr.75. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Alexandru Isaic-Maniu.

Hotarârea nr.76. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Victor Manole.

Hotarârea nr.77. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.78. Aprobarea modificarii Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice, distinctiilor si diplomelor Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.79. Aprobarea modificarii Metodologiei de mentinere a calitatii de titular în învatamânt de catre cadrele didactice care au împlinit vârsta legala de pensionare.

Hotarârea nr.80. Aprobarea Strategiei de internationalizare a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru perioada 2016-2027.

Hotarârea nr.81. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice si angajatilor ASE si a personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar 2017 – 2018.

Hotarârea nr.82. Aprobarea cererii absolventului Maxim Andrei privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava.

Hotarârea nr.83. Aprobarea cererii absolventei Ruinea Daniela privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor.

Hotarârea nr.84. Respingerea cererii absolventei Niculescu Georgiana Alexandra privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”.

Hotarârea nr.85. Informarea Senatului privind încetarea de drept a calitatii de senator pentru doi studenti.

Hotarârea nr.86. Aprobarea scutirii de plata taxei de arhivare pentru absolventii cursului postuniversitar „Comunicare si management educational în didactica stiintelor economice”.

Hotarârea nr.87. Aprobarea restituirii taxei de scolarizare pentru sem. I, anul universitar 2016/2017, în mod exceptional, pentru cursantul Ostapiuc Lucian.

8. Sedinta Senatului online din 09.07.2017

Hotarârea nr.88. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta pentru românii de pretutindeni, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.89. Aprobarea modificarii anexei 3 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

9. Sedinta Senatului online din 17.07.2017

Hotarârea nr.90. Aprobarea modificarii Anexei 3 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.91. Aprobarea modificarii Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

10. Sedinta Senatului din 26.07.2017

Hotarârea nr.92. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice, semestrul al II-lea, an universitar 2016-2017.

Hotarârea nr.93. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta,.

Hotarârea nr.94. A Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.95. Aprobarea modificarii Regulamentului privind admiterea si activitatea didactica în anul pregatitor pentru învatarea limbii române.

Hotarârea nr.96. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.97. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr.98. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de licenta, organizate la forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.99. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr.100. Aprobarea Regulamentului pentru activitatea didactica la programele de formare psihopedagogica.

Hotarârea nr.101. Aprobarea planurilor de învatamânt al programelor de formare psihopedagogica.

Hotarârea nr.102. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica, an universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.103. Aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogica nivel I si nivel II (cu frecventa si postuniversitar) la Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr.104. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa a calitatii în vederea acreditarii programului de studii universitare de licenta „Resurse Umane”, organizat de catre Facultatea de Administratie si Management Public.

Hotarârea nr.105. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa în vederea acreditarii programului de studii universitare de licenta „Limbi Moderne Aplicate (engleza – franceza)”, organizat de catre Facultatea de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr.106. Aprobarea modificarii planului de învatamânt pentru programul de studii universitare de masterat „Diplomatie în economia internationala”, promotia 2017-2019, organizat de Facultatea de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr.107. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.108. Aprobarea numarului de locuri si a temelor de cercetare scoase la concurs în sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat – septembrie 2017.

Hotarârea nr.109. Aprobarea cererilor de mentinere a calitatii de titular în învatamânt, în anul universitar 2017-2018, ale cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate.

Hotarârea nr.110. Aprobarea modificarii Metodologiei de acordare a salariilor diferentiate personalului din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.111. Aprobarea modificarii Metodologiei pentru evaluarea periodica a calitatii personalului didactic si de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.112. Aprobarea modificarii Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2016 – 2017.

Hotarârea nr.113. Aprobarea înfiintarii Clubului Sportiv Universitar „ASE” Bucuresti.

Hotarârea nr.114. Informarea Senatului privind încetarea de drept a calitatii de senator pentru trei studenti.

11. Sedinta Senatului online din 07.08.2017

Hotarârea nr. 115. Aprobarea propunerii de repartizare a numarului de locuri finantate de la buget alocate suplimentar de Ministerul Educatiei Nationale si a propunerii privind numarul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere septembrie 2017

Hotarârea nr.116. Aprobarea suplimentarii numarului de locuri si a temelor de cercetare scoase la concurs în sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat – septembrie 2017.

Hotarârea nr.117. Aprobarea modificarii Regulamentului privind admiterea si activitatea didactica în anul pregatitor pentru învatarea limbii române

Hotarârea nr.118. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica, an universitar 2017-2018.

12. Sedinta Senatului din 27.09.2017

Hotarârea nr.119. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice, semestrul al II-lea, an universitar 2016-2017.

Hotarârea nr.120. Aprobarea suplimentarii cifrei de scolarizare la specializarea Informatica Economica ID cu 1 (un) loc, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica.

Hotarârea nr.121. Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de licenta si masterat 2017.

Hotarârea nr.122. Aprobarea rezultatelor finale pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 2017.

Hotarârea nr.123. Aprobarea formatiilor de studii pentru anul universitar 2017-2018, studii universitare de licenta si masterat,.

Hotarârea nr.124. Aprobarea modificarii planului de învatamânt pentru programul de studii universitare de licenta „Economie si comunicare economica în afaceri”, promotia 2017-2020, organizat de Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata.

Hotarârea nr.125. Aprobarea statelor de functii ale departamentelor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2017 – 2018.

Hotarârea nr.126. Aprobarea modificarii Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.127. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta.

Hotarârea nr.128. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat.

Hotarârea nr.129. Aprobarea mentinerii, pentru o perioada de doi ani universitari, a criteriilor interne de evaluare prevazute în Metodologia pentru evaluarea periodica a calitatii personalului didactic si de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.130. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.131. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicita sustinerea de activitati didactice la alte universitati, pentru anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.132. Aprobarea demararii procedurii de evaluare externa a calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti de catre Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior.

Hotarârea nr.133. Aprobarea demararii procedurii de evaluare pentru acreditarea/evaluarea periodica a programelor de studii universitare de licenta de catre Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior.

Hotarârea nr.134. Aprobarea propunerilor formulate de conducatorii de doctorat privind prelungirea cu un an a duratei programului de studii universitare de doctorat.

Hotarârea nr.135. Aprobarea solicitarilor formulate de studentii doctoranzi privind prelungirea cu un an a perioadei pentru sustinerea publica a tezei de doctorat.

Hotarârea nr.136. Aprobarea corecturii erorii materiale la Hotarârea Senatului nr. 122/29.06.2016, ca urmare a corecturii unei erori materiale la HCA nr. 144/22.06.2016.

Hotarârea nr.137. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului Lazar Comanescu.

Hotarârea nr.138. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” domnului Nicolae Vacaroiu.

Hotarârea nr.139. Aprobarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare si cercetator stiintific din cadrul a unui proiect de cercetare.

Hotarârea nr.140. Aprobarea modificarii Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.141. Aprobarea tarifelor privind activitatile didactice desfasurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.142. Aprobarea calendarului privind desfasurarea alegerilor pentru functia de director de departament, la Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic si Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri.

Hotarârea nr.143. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul I, anul 2017.

Hotarârea nr.144. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant la finele semestrului I 2017.

Hotarârea nr.145. Aprobarea initierii demersurilor în vederea transmiterii în administrare catre Ministerul de Interne-Inspectoratul de Politie al judetului Giurgiu a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Batrân, nr. 36.

Hotarârea nr.146. Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2017 – 2018.

Hotarârea nr.147. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor, pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.148. Aprobarea cuantumului burselor acordate studentilor doctoranzi, pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017, respectiv pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.149. Aprobarea modificarii Metodologiei privind cazarea studentilor în caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.150. Aprobarea modificarii Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice si angajatilor ASE si a personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar 2017 – 2018.

Hotarârea nr.151. Aprobarea cererii absolventului Stanciu Rares Codrin privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea Dunarea de Jos din Galati.

Hotarârea nr.152. Aprobarea cererii absolventului Voroneanu Marius Daniel privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea din Petrosani.

Hotarârea nr.153. Aprobarea cererii absolventei Stoenescu Maria Alexandra privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”.

Hotarârea nr.154. Aprobarea programarii sedintelor ordinare ale Senatului pentru anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.155. Informarea Senatului privind încetarea calitatii de senator pentru trei studenti.

Hotarârea nr.156. Respingerea solicitarilor de mentinere a calitatii de titular în învatamânt, în anul universitar 2017 -2018, formulate de catre domnul prof. univ. dr. Albu Crisan, respectiv domnul prof. univ. dr. Badescu Adrian Liviu.

Hotarârea nr.157. Aprobarea solicitarii domnului prof. univ. dr. Doltu Claudiu Grigoras.

Hotarârea nr.158. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si  cu frecventa redusa.

Hotarârea nr.159. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de masterat

Hotarârea nr.160. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de licenta, organizate la forma de învatamânt la distanta.

Hotarârea nr.161. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

13. Sedinta Senatului online din 01.10.2017

Hotarârea nr.162. Aprobarea completarii listei cadrelor didactice asociate care vor desfasura activita?i în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucure?ti, în anul universitar 2017-2018.

14. Sedinta Senatului online din 16.10.2017

Hotarârea nr.164. Aprobarea planurilor de învatamânt, pentru anul I, studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.165. Aprobarea formatiilor de studii pentru studiile universitare de doctorat, anul I, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.166. Aprobarea statelor de functii din cadrul Scolilor Doctorale din Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.167. Aprobarea suplimentarii numarului de grupe alocate programelor de pregatire psihopedagogica, nivelul II, IF, anul I, în anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.168. Aprobarea organizarii unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua ”Managementul deseurilor” în cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului.

15. Sedinta Senatului online din 29.10.2017

Hotarârea nr. 169. Validarea rezultatului alegerilor pentru ocuparea functei de director al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr. 170. Validarea rezultatului alegerilor pentru ocuparea functiei de director al Departamentului de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri.

16. Sedinta Senatului online din 04.11.2017

Hotarârea nr. 171. Aprobarea calendarului privind desfasurarea alegerilor partiale pentru ocuparea locului vacantat aferent Departamentului de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri din cadrul Senatului universitar.

17. Sedinta Senatului online din 09.11.2017

Hotarârea nr. 172. Aprobarea numarului de locuri ?i a temelor de cercetare scoase la concurs la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017 – 2018, sesiunea speciala noiembrie 2017.

Hotarârea nr. 173. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr. 174. Aprobarea modificarii si completarii art. 2 din Hotarârea Senatului nr. 141/27.09.2017 cu privire la aprobarea tarifelor privind activitatile didactice desfasurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2017-2018.

18. Sedinta Senatului din 22.11.2017

Hotarârea nr.175. Validarea rezultatelor alegerilor partiale desfasurate în 13 noiembrie 2017 pentru ocuparea locului vacant din cadrul Senatului universitar si Consiliului Facultatii Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr.176. Aprobarea organizarii unor programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua în cadrul Facultatii de Management.

Hotarârea nr.177. Aprobarea modificarii Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, an universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.178. Aprobarea completarii Hotarârii Senatului nr. 130/27.09.2017 privind cadrele didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.179. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicita sustinerea de activitati didactice la alte universitati, pentru anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.180. Aprobarea calendarului privind programarea concediilor cadrelor didactice, în anul universitar 2017- 2018.

Hotarârea nr.181. Aprobarea solicitarii studentului doctorand Scrieciu Marian Albert privind prelungirea cu un an a perioadei pentru sustinerea publica a tezei de doctorat.

Hotarârea nr.182. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Profesor emerit” unor cadre didactice.

Hotarârea nr.183. Aprobarea acordarii Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Universitatii din Craiova.

Hotarârea nr.184. Aprobarea modificarii anexei la Hotarârea Senatului nr. 134 din 27.09.2017.

Hotarârea nr.185. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Economie si Afaceri Internationale pentru domnul Paun Cristian Valeriu.

Hotarârea nr.186. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru doamna Filip Alina.

Hotarârea nr.187. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru doamna Petrescu Eva Cristina.

Hotarârea nr.188. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Marketing pentru domnul Caescu Stefan Claudiu.

Hotarârea nr.189. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Cibernetica si Statistica pentru doamna Paun Mihaela Marinela.

Hotarârea nr.190. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru domnul Dobrea Razvan Catalin.

Hotarârea nr.191. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Management pentru doamna Zamfir Andreea.

Hotarârea nr.192. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Contabilitate pentru doamna Petcu Monica Aureliana.

Hotarârea nr.193. Aprobarea dreptului de a deveni titular în cadrul Scolii doctorale Contabilitate pentru doamna Jianu Iulia.

Hotarârea nr.194. Aprobarea cererii Doamnei conf. univ. dr. Enache Maria pentru mentinerea calitatii de titular în învatamânt pâna la finalul anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.195. Aprobarea cererii Domnului prof. univ. dr. Mârsanu Nicolae Radu pentru mentinerea calitatii de titular în învatamânt pâna la finalul anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.196. Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare ASE (ROF) si a Structurii serviciilor tehnico-administrative.

Hotarârea nr.197. Aprobarea dizolvarii Fundatiei Incubator de Afaceri Universitar.

Hotarârea nr.198. Aprobarea taxei de scolarizare pentru cursul postuniversitar „Introducere în Intelligence Economic International”.

Hotarârea nr.199. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant pentru perioada 01.01.2017-30.09.2017.

Hotarârea nr.200. Aprobarea tarifelor maxime pentru activitatea de cercetare stiintifica.

Hotarârea nr.201. Aprobarea depunerii unui proiect, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, în vederea reabilitarii si dotarii imobilului din str. Mihail Moxa nr. 5-7, corp B.

Hotarârea nr.202. Aprobarea Regulamentului de functionare al Societatii Antreprenoriale Studentesti a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.203. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vara Bucharest Summer University XIII, desfasurata în perioada 13 -27 august 2017.

Hotarârea nr.204. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vara ,,Scoala de arta vinului de la Jidvei”.

Hotarârea nr.205. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vara ,,Antreprenoriat si Limba Germana”.

Hotarârea nr.206. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vara ,,Antreprenoriat si Limba Franceza”.

Hotarârea nr.207. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii de vara ,,How to manage change – Challenges of globalization”.

Hotarârea nr.208. Validarea alegerilor reprezentantilor studentilor în Senatul ASE.

Hotarârea nr.209. Informarea Senatului privind plângerea administrativa înregistrata la Secretariatul Senatului cu nr. 134/16.11.2017.

19. Sedinta Senatului din 13.12.2017

Hotarârea nr.210. Aprobarea acordarii titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Domnului profesor Bouckaert Geert de la Katholieke Universiteit Leuven, Belgia.

Hotarârea nr.211. Aprobarea rezultatelor finale pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, sesiunea speciala noiembrie 2017.

Hotarârea nr.212. Aprobarea Regulamentului institutional privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat.

Hotarârea nr.213. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea admiterii la studiile universitare de doctorat, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.214. Aprobarea cererii de intrare în perioada de prelungire a studiilor a studentului-doctorand Petreanu Teodor Emanuel.

Hotarârea nr.215. Aprobarea trecerii la forma cu frecventa a studentilor doctoranzi din afara Uniunii Europene si SEE.

Hotarârea nr.216. Aprobarea acordarii a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” doamnei Corina Cretu, Comisar pentru Politica Regionala al Comisiei Europene.

Hotarârea nr.217. Aprobarea Înfiintarii Institutului de Cercetari Avansate al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.218. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Cercetari Avansate al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.219. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.220. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.221. Aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat.

Hotarârea nr.222. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactica în cadrul programelor postuniversitare de formare psihopedagogica.

Hotarârea nr.223. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica, an universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.224. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele postuniversitare de formare psihopedagogica, an universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.225. Aprobarea solicitarilor privind sustinerea de activitati didactice la alte universitati, pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.226. Aprobarea modificarii Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr.227. Aprobarea modificarii Metodologiei de înscriere la programele de formare profesionala a adultilor.

Hotarârea nr.228. Aprobarea modificarii Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, an universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.229. Aprobarea Comisiilor de concurs si contestatii pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.230. Aprobarea Comisiilor de concurs pentru posturile didactice de asistent universitar pe perioada determinata scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.231. Aprobarea Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti.

Hotarârea nr.232. Aprobarea Programului operational pentru anul 2018.

Hotarârea nr.233. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2018.

Hotarârea nr.234. Aprobarea Reluarii procedurii de licitatie pentru restul de executat la obiectivul de investitii „Spatii de educatie si cercetare – Academia de Studii Economice din Bucuresti, Piata Romana nr. 7”.

Hotarârea nr.235. Aprobarea Comisiei de analiza a abaterilor disciplinare savârsite de doamna prof. univ. dr. Simona Nicoleta Vasilache.

Hotarârea nr.236. Aprobarea cererii Domnului prof. univ. dr. Dumitru D. Popescu pentru mentinerea calitatii de titular în învatamânt, pâna la finalul anului universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.237. Aprobarea ofertei Scolilor de vara pentru anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr.238. Validarea reprezentantului studentilor în Biroul Permanent al Senatului ASE.

Hotarârea nr.239. Aprobarea modificarii componentei Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotarârea nr.240. Alegerea si validarea studentei El Habashi Sara în functia de Presedinte Comisie Permanenta a Senatului pentru activitatile studentilor.

Hotarârea nr.241. Aprobarea trecerii pe cheltuieli a unor debite rezultate din regia de camin.

20. Sedinta Senatului online din 22.12.2017

Hotarârea nr.242. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019.

Hotarârea nr.243. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa a calitatii în vederea acreditarii unui program de masterat în cadrul Facultatii de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr.244. Aprobarea modificarii Regulamentului institutional privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat.

Hotarârea nr.245. Aprobarea cererii Doamnei conf. univ. dr. Blideanu Dana Constanta pentru mentinerea calitatii de titular în învatamânt pâna la finalul anului universitar 2017-2018.

Scroll to top