Hotărârile Senatului universitar din 2024

1. Ședința Senatului din 17.01.2024

Hotărârea nr. 1. Adoptarea Cartei universitare a Academiei de Studii Economice din București avizată  favorabil.

Hotărârea nr. 2. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 3. Aprobarea raportului comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a unui cadru didactic.

Hotărârea nr. 4. Aprobarea desființării programului de studii universitare de masterat „Master didactic în economie”, organizat de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată în parteneriat cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, începând cu anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 5. Aprobarea înființării programului de studii universitare de masterat „Masterat didactic integrat în economie”, organizat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, începând cu anul universitar 2024-2025

Hotărârea nr. 6. Aprobarea listei programelor de studii universitare de masterat, promovate de către Academia de Studii Economice din București, în anul universitar 2024-2025

Hotărârea nr. 7. Aprobarea modificării componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de profesor universitar, poziția 21 din cadrul Departamentului Economie și Politici Economice.

Hotărârea nr. 8. Aprobarea devizului general cu compensarea cheltuielilor între capitole/subcapitole de cheltuieli cuprinse în devizul general și repartizarea cheltuielilor pe fiecare dintre autorizațiile de construire la obiectivul de investiții: „Consolidare, restaurare și extindere imobil A.S.E. București – Spații de educație și cercetare ASE București, Piața Romană nr. 7”.

Hotărârea nr. 9. Aprobarea Raportului Senatului universitar privind activitatea desfășurată în mandatul 2020- 2024.

2. Ședința Senatului din 31.01.2024

Hotărârea nr. 10. Alegerea domnului prof. univ. dr. Hurduzeu Gheorghe în funcția de Președinte al Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 11. Aprobarea numirii domnului conf. univ. dr. Corboș Răzvan-Andrei în funcția de Cancelar al Senatului.

Hotărârea nr. 12. Validarea reprezentantului studenților în Biroul Permanent al Senatului ASE.

Hotărârea nr. 13. Aprobarea numărului și a denumirii Comisiilor de specialitate ale Senatului pentru mandatul 2024-2029.

3. Ședința Senatului din 08.02.2024

Hotărârea nr. 14. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 15. Aprobarea componenței Comisiilor de specialitate ale Senatului pentru mandatul 2024-2029.

Hotărârea nr. 16. Aprobarea Președinților comisiilor de specialitate ale Senatului pentru mandatul 2024-2029.

Hotărârea nr. 17. Aprobarea rapoartelor privind rezultatele concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul I al anului universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 18. Aprobarea rapoartelor privind rezultatele concursurilor didactice, pe perioadă determinată, organizate în semestrul I al anului universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 19. Aprobarea Rapoartelor privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică pe perioadă determinată, organizate în semestrul I al anului universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 20. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programul universitar de formare psihopedagogică pentru învățământul superior, anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 21. Aprobarea demarării procedurii de evaluare periodică de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, organizat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Hotărârea nr. 22. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) pentru acreditarea programului de studii universitare de licență Drept, organizat de Facultatea de Drept.

Hotărârea nr. 23. Aprobarea cuantumului burselor acordate studenților pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 24. Aprobarea completării listei cadrelor didactice titulare din cadrul Academiei de Studii Economice din București care solicită susținerea de activități de predare și cercetare în regim de plată cu ora la alte universități, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 25. Aprobarea echivalării gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 26. Aprobarea Raportului de evaluare internă privind calitatea educației în Academia de Studii Economice din București în anul universitar 2022-2023.

Hotărârea nr. 27. Aprobarea Raportului de activitate al Centrului de Excelență în Comerțul Exterior pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 28. Aprobarea Raportului de activitate al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 29. Aprobarea Planului de activități al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București pentru anul 2024.

Hotărârea nr. 30. Aprobarea reducerii normei didactice pentru unii angajați ai ASE în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 31. Aprobarea programării ședințelor ordinare ale Senatului pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 32. referitoare la Informarea Senatului cu privire la raportul de activitate anual al Biroului privind Asigurarea Eticii și Deontologiei Academice (BAEDA), perioada ianuarie-decembrie 2023.

Hotărârea nr. 33. referitoare la  Informarea Senatului cu privire la Raportul de activitate al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară în anul 2023.

Hotărârea nr. 34. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2024.

Hotărârea nr. 35. Aprobarea tarifelor pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 36. Aprobarea acordării calității de membru al Școlii doctorale Finanțe pentru doamna conf. univ. dr. Gherghina Rodica.

Hotărârea nr. 37. Aprobarea acordării calității de membru al Școlii doctorale Economie I pentru domnul conf. univ. dr. Huru Dragoș.

Hotărârea nr. 38. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 39. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat, pentru anul universitar 2023-2024.

4. Ședința Senatului din 28.02.2024

Hotărârea nr. 40. Validarea rezultatului votului pentru alegerea Rectorului Academiei de Studii Economice din București. 

Hotărârea nr. 41. Aprobarea modificării graficului activităților pentru anul universitar 2023-2024 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 42. Aprobarea echivalării gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora,  în anul universitar 2023-2024, pentru programul postuniversitar „Drept Penal al Afacerilor”.

Hotărârea nr. 43. Aprobarea rezultatelor finale ale procesului de admitere la programele de studii postdoctorale de cercetare avansată, sesiunea februarie 2024.

Hotărârea nr. 44. Aprobarea preluării datoriilor Institutului de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr și Substanțelor Dulci Fundulea, la zi, și suportarea acestora din venituri proprii în vederea integrării în cadrul ASE și a reorganizării prin Hotărâre de Guvern, precum și aprobarea preluării datoriilor rezultate din funcționarea normală a activității și suportarea acestora din venituri proprii, de la momentul aprobării și până la preluarea de către ASE, prin Hotărâre de Guvern.

Hotărârea nr. 45. Aprobarea raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru semestrul al II-lea al anului 2023.

Hotărârea nr. 46. cu privire la informarea Senatului  privind încetarea calității de membru al Senatului.

Hotărârea nr. 47. Aprobarea listei nominale cuprinzând cercetătorii postdoctorali care au solicitat prelungirea studiilor postdoctorale de cercetare avansată, pentru anul universitar 2023 – 2024.

Hotărârea nr. 48. Aprobarea completării listei cadrelor didactice titulare din cadrul Academiei de Studii Economice din București care solicită susținerea de activități de predare și cercetare în regim de plată cu ora la alte universități, în anul universitar 2023 – 2024.

5. Ședința online a Senatului din 04.03.2024

Hotărârea nr. 49. Aprobarea Metodologiei pentru avizarea candidaților la funcția de decan de către consiliul facultății.

6. Ședința Senatului din 06.03.2024

Hotărârea nr. 50 referitoare la consultarea Senatului de către Rectorul ASE cu privire la numirea prorectorilor ASE pentru mandatul 2024 – 2029.

Hotărârea nr. 51. Aprobarea contractului de management pe care Rectorul Academiei de Studii Economice din București îl încheie cu Senatul universitar pentru mandatul 2024 – 2029.

Hotărârea nr. 52. Aprobarea acordării titlului onorific „Doctor Honoris Causa” domnului Alain Juppé, membru al Consiliului Constituțional Francez.

Hotărârea nr. 53 cu privire la informarea Senatului privind încetarea calității de membru al Biroului Electoral al ASE a doamnei prof. univ. dr. Silvia Elena Iacob, ca urmare a demisiei, și aprobarea modificării componenței Biroului Electoral al ASE.

7. Ședința online a Senatului din 18.03.2024

Hotărârea nr. 54. Aprobarea anulării Hotărârii Senatului ASE nr. 4/17.01.2024 cu privire la aprobarea desființării programului de studii universitare de masterat „Master didactic în Economie”, organizat de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată în parteneriat cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, începând cu anul universitar 2024-2025.

8. Ședința ordinară a Senatului din 27.03.2024

Hotărârea nr. 55. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din București privind starea universității pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 56. Aprobarea Programului operațional al ASE pentru anul 2024.

Hotărârea nr. 57. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de decan din cadrul facultăților Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 58. Aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul  Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 59. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 60. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 61. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 62. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 63. Aprobarea graficului activităților pentru anul universitar 2024-2025 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 64. Aprobarea graficului activităților pentru anul universitar 2024-2025 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ la distanță.

Hotărârea nr. 65. Aprobarea graficului activităților pentru anul universitar 2024-2025 la programele de studii universitare de masterat.

Hotărârea nr. 66. Aprobarea completării listei cadrelor didactice titulare din cadrul Academiei de Studii Economice din București care solicită susținerea de activități de predare și cercetare în regim de plată cu ora la alte universități în anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 67. Aprobarea graficului activităților pentru anul universitar 2024-2025 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 68. Aprobarea raportului de autoevaluare IOSUD-ASE și a rapoartelor de autoevaluare ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 69. Aprobarea acordării calității de membru al Școlii doctorale de Marketing pentru doamna conf. univ. dr. Constantinescu Mihaela.

Hotărârea nr. 70. Aprobarea Raportului privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și analiza situației patrimoniale pe bază de bilanț la finele anului 2023.

Hotărârea nr. 71 cu privire la conferirea titlului onorific de „Profesor emerit” unor cadre didactice.

Hotărârea nr. 72. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București în anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 73. Aprobarea solicitării domnului Sava Cătălin privind susținerea examenului de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Economice, specializarea Management.

Hotărârea nr. 74 cu privire la informarea Senatului privind încetarea calității de membru al Senatului.

Hotărârea nr. 75. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Hotărârea nr. 76. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” doamnei prof. univ. dr. Leaua Ioana-Crenguța.

9. Adunarea festivă a Senatului din 03.04.2024

1. Ceremonia de decernare a titlului onorific Meritul universitar cu medalie de aur „Virgil Madgearu” doamnei prof. univ. dr. Ioana-Crenguța LEAUA.

2. Ceremonia de decernare a titlurilor onorifice de „Profesor emerit” unor cadre didactice.

10. Ședința festivă a Senatului din 05.04.2024

1. Ceremonia de decernare a titlului onorific „Doctor Honoris Causa” domnului Alain Juppé.

11. Ședința online a Senatului din 13.05.2024

Hotărârea nr. 77. cu privire la informarea Senatului privind rezultatul alegerilor parțiale organizate la nivelul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, pentru completarea locului vacant în cadrul Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din București, pentru mandatul 2024-2029, și aprobarea repartizării într-o comisie de specialitate a Senatului a noului membru ales.

Hotărârea nr. 78. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în cămine pe perioada vacanței de vară a anului universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 79. Aprobarea modificării Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 80. Aprobarea echivalării unor criterii din cadrul Criteriilor minimale privind pentru susținerea tezelor de doctorat în ramura de știință Științe Economice, pentru studenții doctoranzi înmatriculați în perioada 2015-2022.

Hotărârea nr. 81. Aprobarea acordării calității de membru al Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor pentru domnul conf. univ. dr. Caraiani Petre.

Hotărârea nr. 82. Aprobarea înființării Școlii Doctorale Administrarea afacerilor II în cadrul Facultății de Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine.

Hotărârea nr. 83. Aprobarea reînnoirii acordului de parteneriat în vederea recunoașterii creditelor de studii transferabile și eliberării diplomei de licență „Arte, Litere, Limbi, mențiunea Limbi Străine Aplicate” de către Universitatea din Artois, Arras, Franța, și a diplomei de licență „Limbi Moderne Aplicate (engleză; franceză)” de către Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 84. Aprobarea înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Conformitate corporativă” și a planului de învățământ aferent, program organizat în cadrul Facultății de Drept, începând cu anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 85. Aprobarea demarării procedurii de înscriere și validare în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Conformitate corporativă” organizat de Facultatea de Drept, începând cu anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 86. Aprobarea transformării unor posturi ocupate în vederea promovării din categoria personal didactic auxiliar și personal administrativ.

Hotărârea nr. 87. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Camera de Comerț și Industrie a României.

Hotărârea nr. 88. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” pentru Curtea de Conturi a României.

Hotărârea nr. 89. Aprobarea formatului și textului pentru diploma „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu”.

Hotărârea nr. 90. Aprobarea nominalizării doamnei conf. univ. dr. Stăiculescu Camelia în calitate de coordonator al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

12. Ședința Senatului din 05.06.2024

Hotărârea nr. 91. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 92. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 93. Aprobarea planurilor de învățământ aferente programelor de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță, promoția 2024-2027, respectiv promoția 2024-2028 a Facultății de Drept.

Hotărârea nr. 94. Aprobarea planurilor de învățământ aferente programelor de studii universitare de masterat, promoția 2024-2026, respectiv promoția 2024-2025 a Facultății de Drept.

Hotărârea nr. 95. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de formare psihopedagogică nivel I și II, forma de învățământ cu frecvență și postuniversitar, pentru anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 96. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 97. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat pentru anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 98. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul al II-lea, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 99. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul al II-lea, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 100. Aprobarea Metodologiei de menținere a calității de titular în învățământ de către membrii personalului didactic și de cercetare care au împlinit vârsta legală de pensionare.

Hotărârea nr. 101. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024.

Hotărârea nr. 102. Aprobarea demarării procesului de selecție a componenței Comisiei de etică universitară la nivelul Academiei de Studii Economice din București, precum și a procedurii de selecție și de numire a membrilor Comisiei de etică universitară.

Hotărârea nr. 103. Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică pe perioadă determinată, semestrul al II-lea, anul universitar 2023-2024.

Hotărârea nr. 104. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2024-2025.

Hotărârea nr. 105. Aprobarea planurilor de învățământ ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 2024-2028.

Hotărârea nr. 106. Aprobarea acordării calității de membru al Școlii doctorale Contabilitate pentru doamna conf. univ. dr. Sahlian Daniela – Nicoleta.

Hotărârea nr. 107. Validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de director al Departamentului de Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității din cadrul Facultății de Business și Turism.

Hotărârea nr. 108. Aprobarea solicitării domnului Ghețu D. Vlad Mihail de a susține examenul de licență la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București.

Hotărârea nr. 109. cu privire la constatarea vacantării unui loc de membru al Senatului universitar.

13. Ședința online a Senatului din 14.06.2024

Hotărârea nr. 110. Aprobarea modificării ofertei educaționale și a repartizării numărului de locuri fără plata taxei de școlarizare, dar cu bursă, și a numărului de locuri fără plata taxei de școlarizare, dar fără bursă, pentru studiile universitare de masterat organizate la forma de învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul de stat, în anul universitar 2024-2025, pentru românii de pretutindeni.

Scroll to top