Hotărârile Senatului Universitar din 2016

 

1. Ședinţa Senatului din 13.01.2016

 

2. Ședinţa Senatului din 20.01.2016

 

Hotărârea nr. 10. Alegerea domnului prof. univ. dr. Pavel Năstase în funcţia de preşedinte al Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Hotărârea nr. 11. Validarea rezultatelor alegerilor de la nivelul facultăților pentru mandatul 2016 - 2020.

Hotărârea nr. 12. Aprobarea membrilor birourilor secțiilor de votare pentru alegerea Rectorului ASE.

 

3. Ședinţa Senatului din 10.02.2016

 

Hotărârea nr. 13. Validarea rezultatelor alegerilor desfășurate în perioada 18-27 ianuarie 2016, pentru ocuparea locurilor vacante din cadrul senatului universitar și pentru consiliile a patru facultăți.

Hotărârea nr. 14. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat.

Hotărârea nr. 15. Aprobarea inițierii procedurii de acreditare a unui program de studii universitare de licență Economie și Afaceri internaționale (în limba engleză), la Facultatea de Relații Economice Internaționale.

Hotărârea nr. 16. Aprobarea cererilor de menţinere a calităţii de titular în învăţământ a cadrelor didactice care vor împlini vârsta legală de pensionare.

Hotărârea nr. 17. Aprobarea suplimentării listei cadrelor didactice asociate.

Hotărârea nr. 18. Aprobarea solicitării domnului conf. univ. dr. Dragoș Huru, director al Departamentului de Economie și Politici Economice de a susține activități didactice la Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, în semestrul al II-lea, al anului universitar 2015-2016.

Hotărârea nr. 19. Aprobarea rezultatelor concursului didactic pentru semestrul I, anul universitar 2015-2016.

Hotărârea nr. 20. Aprobarea cuantumului burselor studenţeşti pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2015-2016.

Hotărârea nr. 21. Aprobarea componenței nominale a birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru alegerea Rectorului ASE.

Hotărârea nr. 22. Aprobarea înființării comisiei senatoriale de lucru pentru modificarea regulamentului de organizare și funcționare a senatului universitar și a Cartei ASE.

Hotărârea nr. 23. Aprobarea acordării Diplomei „Doctor Honoris Causa” domnului prof. dr. PAUL WACHTEL, de la Stern School of Business, New York University.

 

4. Ședinţa Senatului din 24.02.2016

 

Hotărârea nr. 24. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din București privind starea universității.

Hotărârea nr. 25. Modificarea componenței nominale a birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru alegerea rectorului ASE.

Hotărârea nr. 26. Modificarea Calendarului alegerilor 2015-2016 prin amendarea datei de transmitere către MENCȘ a dosarului pentru alegerea Rectorului, de la 01 martie 2016 la 02 martie 2016.

 

5. Ședinţa Senatului din 02.03.2016

 

Hotărârea nr. 27. Validarea informării Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind rezultatul votului pentru alegerea rectorului. În funcţia de Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti a fost ales domnul prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

Hotărârea nr. 28. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 29. Avizarea înființării Școlii Doctorale Contabilitate și Drept prin desființarea Școlii Doctorale de Drept și absorbția acesteia de către Școala Doctorală de Contabilitate.

Hotărârea nr. 30. Aprobarea raportului privind soluţionarea petiţiilor pentru semestrul al II-lea al anului 2015.

Hotărârea nr. 31. Aprobarea suplimentării listei cadrelor didactice care desfăşoară activităţi didactice şi la alte universităţi în anul universitar 2015-2016.

Hotărârea nr. 32. Aprobarea  suplimentării listei cadrelor didactice asociate care vor desfăşura  activitate didactică în anul universitar 2015-2016, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Hotărârea nr. 33. Aprobarea Calendarului ședințelor extraordinare ale senatului universitar pentru luna martie.

Hotărârea nr. 34. Aprobarea calendarului pentru actualizarea Cartei ASE.

Hotărârea nr. 35. Împuternicirea comisiei speciale pentru actualizarea Metodologiei de avizare a candidaţilor la funcţia de decan de către consiliul facultăţii.

 

6. Ședinţa Senatului din 09.03.2016

 

Hotărârea nr. 36. Consultarea Senatului de către Rectorul ASE cu privire la nominalizările pentru funcţiile de prorectori.

Hotărârea nr. 37. Aprobarea propunerii Președintelui Senatului privind numirea domnului prof. univ. dr. Paul Pocatilu în funcția de Cancelar al Senatului.

Hotărârea nr. 38. Aprobarea agendei ședințelor ordinare ale Senatului pentru anul 2016.

Hotărârea nr. 39. Aprobarea Calendarului de constituire a comisiilor permanente ale Senatului.

Hotărârea nr. 40. Aprobarea Metodologiei pentru avizarea candidaţilor la funcţia de decan.

Hotărârea nr. 41. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice din Academia de Studii Economice din București, anul universitar 2014-2015.

Hotărârea nr. 42. Aprobarea Planului de activitate al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), pentru anul 2016.

Hotărârea nr. 43. Aprobarea suplimentării listei cadrelor didactice care desfăşoară activităţi didactice la alte universităţi în anul universitar 2015-2016, prin includerea solicitării doamnei conf. univ. dr. Daniela Elena Dumitru, de la DPPD, de a susține activități didactice la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice și la Universitatea “Titu Maiorescu“, Facultatea de Biologie.

Hotărârea nr. 44. Aprobarea propunerii Președintelui Senatului ca membrii Senatului să utilizeze adresele de e-mail instituționale în comunicarea aferentă activităților Senatului.

Hotărârea nr. 45. Senatul universitar a luat act de demisia domnului prof. univ. dr. Nicolae Istudor din funcția de membru al Senatului, ca urmare a confirmării acestuia în funcția de Rector al Academiei de Studii Economice din București.

 

7. Ședinţa Senatului din 30.03.2016

 

Hotărârea nr. 46. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcțiilor de decani.

Hotărârea nr. 47. Aprobarea contractului de management care se va încheia între Rectorul confirmat şi Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Hotărârea nr. 48. Validarea rezultatelor alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de directori de departament, vacantate ca urmare a numirii domnilor prof. univ. dr. Eugeniu Țurlea și Bogdan Negrea în funcțiile de prorectori.

Hotărârea nr. 49. Aprobarea modificării Metodologiei de desfășurare a alegerilor universitare 2015 – 2016.

Hotărârea nr. 50. Aprobarea componenței Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotărârea nr. 51. Alegerea și validarea Președinților Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotărârea nr. 52. Aprobarea modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Hotărârea nr. 53. Aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

Hotărârea nr. 54. Aprobarea Raportului privind activitatea de cercetare științifică.

Hotărârea nr. 55. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2016-2017, conform OMENCS Nr. 3107 din 27 ianuarie 2016.

Hotărârea nr. 56. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2016-2017, conform OMENCS Nr. 3107 din 27 ianuarie 2016.

Hotărârea nr. 57. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2015-2016 la programele de studii universitare licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 58. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 59. Aprobarea reducerii normei didactice cu 30%, conform art. 287, alin. 21 din Legea nr.1/2011.

Hotărârea nr. 60. Adoptarea Cartei ASE.

 

8. Ședinţa Senatului din 27.04.2016

 

Hotărârea nr. 61. Validarea alegerilor în Senatul studențesc pentru locurile vacantate.

Hotărârea nr. 62. Validarea reprezentantului studenților în Biroul Permanent al Senatului.

Hotărârea nr. 63. Aprobarea cererii domnului prof. univ.dr. Mihai Bădescu, conducător de doctorat în domeniul Drept în cadrul Universității Titu Maiorescu, de a desfăşura activitate de conducere de doctorat la Academia de Studii Economice din București, Școala Doctorală Contabilitate și Drept.

Hotărârea nr. 64. Aprobarea separării Școlii Doctorale de Contabilitate și Drept în două Școli Doctorale: Școala Doctorală Contabilitate și Școala Doctorală Drept.

Hotărârea nr. 65. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare ASE (ROF), a Structurii de educație și cercetare și a Structurii serviciilor tehnico – administrative.

Hotărârea nr. 66. Aprobarea Programului operațional pentru perioada martie - decembrie 2016.

Hotărârea nr. 67. Aprobarea Metodologiei de alegeri și desemnare a membrilor Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD).

Hotărârea nr. 68. Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului public de numire a Directorului Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD).

Hotărârea nr. 69. Aprobarea modificării Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat.

Hotărârea nr. 70. Aprobarea modificării Metodologiei de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare.

Hotărârea nr. 71. Avizarea structurii și componenței Comisiei de Etică și Deontologie Profesională.

Hotărârea nr. 72. Alegerea reprezentanților corpului profesoral în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din ASE.

Hotărârea nr. 73. Aprobarea mandatării Biroului Electoral ASE și birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru perioada 2016-2020.

Hotărârea nr. 74. Aprobarea calendarului privind desfășurarea alegerilor parțiale pentru ocuparea locului vacantat aferent Departamentului Economia Agroalimentară și a Mediului din cadrul Senatului universitar.

Hotărârea nr. 75. Aprobarea procedurii de lucru a Senatului.

Hotărârea nr. 76. Aprobarea solicitării de susținere de activități în regim de plata cu ora pentru domnul conf. univ. dr. Marian Cristescu, cadru didactic titular la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Hotărârea nr. 77. Aprobarea rezultatelor la concursul pentru ocuparea unor posturi de cercetare în cadrul a două proiecte de cercetare.

Hotărârea nr. 78. Aprobarea înființării comisiei speciale a Senatului pentru elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a departamentelor.

Hotărârea nr. 79. Aprobarea transferului doamnei prof. univ. dr. Elvira Nica, de la Comisia Senatului pentru învățământ la Comisia Senatului pentru activitățile studenților.

Hotărârea nr. 80. Senatul universitar a fost informat de modificarea Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București.

 

9. Procesul verbal al ședinței senatului online din 05.05.2016

 

10. Ședinţa Senatului online din 16.05.2016

 

Hotărârea nr. 81. Aprobarea modificării și completării Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului public de numire a directorului CSUD 2016.

 

11. Ședinţa Senatului online din 03.06.2016

  

Hotărârea nr. 82. Aprobarea componenței nominale a comisiilor de concurs didactic semestrul al II-lea, anul universitar 2015-2016.

 

12. Ședinţa Senatului online din 16.06.2016

  

Hotărârea nr. 83. Aprobarea comisiei de concurs didactic semestrul al II-lea, anul universitar 2015-2016.

 

13. Ședinţa Senatului din 29.06.2016

 

Hotărârea nr. 84. Validarea rezultatelor alegerilor parțiale pentru ocuparea locului din Senatul universitar vacantat, aferent Departamentului Economia Agroalimentară și a Mediului.

Hotărârea nr. 85. Aprobarea reluării executării lucrărilor de construire la corpul de clădire – C2 – din Piața Romană nr. 7, sector 1, București.

Hotărârea nr. 86. Aprobarea modificării componenței Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotărârea nr. 87. Aprobarea modificării Hotărârii Senatului nr. 59/30.03.2016 privind reducerea cu 30% a normei didactice pentru funcțiile de conducere.

Hotărârea nr. 88. Aprobarea Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în anul pregătitor pentru învățarea limbii române.

Hotărârea nr. 89. Aprobarea Metodologiei de recunoaștere academică a perioadelor de studii.

Hotărârea nr. 90. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, 2016-2017.

Hotărârea nr. 91. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat, 2016-2017.

Hotărârea nr. 92. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 93. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 94. Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență și masterat, anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 95. Aprobarea dimensionării formațiunilor de studii.

Hotărârea nr. 96. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic pentru anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 97. Aprobarea situației centralizatoare privind cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2016-2017, la studiile universitare de licență și masterat.

Hotărârea nr. 98. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2016-2017 la programele de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și învățământ la distanță.

Hotărârea nr. 99. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2016-2017 la programele de studii universitare de masterat.

Hotărârea nr. 100. Aprobarea Graficului activităților pentru anul universitar 2016-2017 la programe de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă.

Hotărârea nr. 101. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în cămine pe perioada vacanței de vară a anului universitar 2015-2016.

Hotărârea nr. 102. Aprobarea planului de învățământ pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: „Inițiere în managementul calității proceselor”.

Hotărârea nr. 103. Aprobarea planului de învățământ pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: „Managementul calității proceselor”.

Hotărârea nr. 104. Aprobarea planului de învățământ pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: „Contabilitate și audit în sectorul public”.

Hotărârea nr. 105. Aprobarea planului de învățământ pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: „Probe, teste și proceduri de audit specifice claselor de conturi și de tranzacții financiar-contabile”.

Hotărârea nr. 106. Aprobarea organizării Școlii de Vară „Bucharest Summer University” de către Facultatea de Administrație și Management Public.

Hotărârea nr. 107. Aprobarea temei „Public value, politics and public management in the European Union” a Școlii de Vară ”Bucharest Summer University”.

Hotărârea nr. 108. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programelor postuniversitare de perfecționare.

Hotărârea nr. 109. Aprobarea Metodologiei privind înscrierea la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și la programele postuniversitare de perfecționare, an universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 110. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul ID-IFR (învățământ la distanță – învățământ cu frecvență redusă).

Hotărârea nr. 111. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licență.

Hotărârea nr. 112. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat.

Hotărârea nr. 113. Aprobarea acordării titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ. dr. Constantin Virgil Negoiță, din cadrul Hunter College of City of New York.

Hotărârea nr. 114. Aprobarea acordării titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ. dr. hab. Grigore Belostecinic, Rector al Academiei de Studii Economice din Moldova.

Hotărârea nr. 115. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” pentru prof. univ. dr. Marin Dinu.

Hotărârea nr. 116. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” pentru prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu.

Hotărârea nr. 117. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” pentru prof. univ. dr. Viorel Lefter.

Hotărârea nr. 118. Aprobarea modificării Regulamentului intern al Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 119. Aprobarea Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice, distincțiilor și diplomelor Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 120. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor ASE şi a personalului repartizat de Secretariatul General al MENCS, pentru anul universitar 2016 – 2017.

Hotărârea nr. 121. Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 122. Aprobarea dreptului de a conduce doctorate.

Hotărârea nr. 123. Aprobarea Repartizării locurilor bugetare pentru școlile doctorale din cadrul ASE.

Hotărârea nr. 124. Validarea membrilor aleși în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), conform rezultatelor alegerilor desfășurate în perioada 17 – 23 Iunie 2016.

Hotărârea nr. 125. Respingerea cererii formulată de studenta Mănăilă Alina Bianca, student masterand la Facultatea de administrație și Management Public.

Hotărârea nr. 126. Respingerea solicitării absolventului Ivănuș Bogdan de înscriere și susținere a examenului de licență la altă universitate.

Hotărârea nr. 127. Aprobarea componenței Comisiei de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare.

 

14. Ședinţa Senatului online din 15.07.2016

  

Hotărârea nr. 128. Aprobarea completării art. 74 (1) din Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență 2015-2016.

 

15. Ședinţa Senatului online din 25.07.2016

  

Hotărârea nr. 129. Aprobarea cererii Domnului prof. univ. dr. Orzan Gheorghe de menținere a calității de titular în învățământ pentru anul universitar 2015 - 2016.

Hotărârea nr. 130. Aprobarea componenței Comisiei de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare în cazul doamnei lect. univ. dr. Ismail Nilghiun.

 

16. Ședinţa Senatului din 27.07.2016

 

Hotărârea nr. 131. Aprobarea rezultatelor concursului didactic organizat în semestrul II, an universitar 2015-2016.

Hotărârea nr. 132. Aprobarea cererilor de menținere a calității de titular în anul universitar 2016-2017, pentru cadrele didactice aflate în prelungire de activitate.

Hotărârea nr. 133. Aprobarea completării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2016-2017 - Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, anul universitar 2016-2017, etapa septembrie 2016.

Hotărârea nr. 134. Aprobarea completării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2016-2017 - Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență, anul universitar 2016-2017, etapa septembrie 2016.

Hotărârea nr. 135. Aprobarea modificării planurilor de învățământ aferente anului II, semestrul al II-lea, studii universitare de licență, anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 136. Aprobarea modificării Metodologiei privind elaborarea statelor de funcții pentru anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 137. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 138. Aprobarea cererilor privind desfășurarea activităților didactice la alte universități.

Hotărârea nr. 139. Aprobarea cererii domnului Egner Cristian, absolvent al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, programul de licență Finanțe și Bănci, promoția 2000-2004, privind susținerea examenului de licență la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Hotărârea nr. 140. Aprobarea Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, desfășurate de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Hotărârea nr. 141. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 142. Aprobarea Raportului de autoevaluare IOSUD – ASE pentru perioada 2011 - 2016.

Hotărârea nr. 143. Aprobarea dreptului de a conduce doctorate noilor conducători de doctorat.

Hotărârea nr. 144. Aprobarea propunerii de completare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile universitare de doctorat – Graficul desfășurării procesului de selecție a candidaților și a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2016 – 2017, sesiunea septembrie 2016.

Hotărârea nr. 145. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Structurii tehnico-administrative prin înființarea Biroului de Control Financiar Intern.

Hotărârea nr. 146. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, anul universitar 2015-2016 (privind repetarea anului III suplimentar de trei ori).

 

17. Ședinţa Senatului online din 12.09.2016

 

Hotărârea nr. 147. Aprobarea propunerii de repartizare a numărului de locuri finanțate de la buget alocate suplimentar de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și a propunerii privind numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere septembrie 2016.

Hotărârea nr. 148. Aprobarea modificării planului de învățământ pentru programul de masterat „Logistică internațională”.

 

18. Ședinţa Senatului din 28.09.2016

 

Hotărârea nr. 149. Respingerea solicitării de anulare în parte a Hotărârii Senatului universitar nr. 131/27.07.2016, respectiv neaprobarea Raportului asupra concursului de ocupare a postului didactic de conferențiar, poziția nr. 15 din Statul de funcții al Departamentului de Matematici Aplicate.

Hotărârea nr. 150. Respingerea memoriului formulat de domnul Pieleanu Florin Dan.

Hotărârea nr. 151. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, an universitar 2016 – 2017.

Hotărârea nr. 152. Aprobarea modificării Graficului de activități pentru studiile universitare de licență

Hotărârea nr. 153. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de master, an universitar 2016 – 2017.

Hotărârea nr. 154. Aprobarea modificării Graficului activităților pentru anul universitar 2016-2017 la programele de studii universitare de masterat.

Hotărârea nr. 155. Aprobarea formațiilor de studii pentru anul universitar 2016-2017, studii universitare de licență și masterat.

Hotărârea nr. 156. Aprobarea tarifelor privind activitățile didactice desfășurate în regim de plată cu ora, în anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 157. Aprobarea statelor de funcții din cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru ale anul universitar 2016 - 2017.

Hotărârea nr. 158. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită susținerea de activități didactice la alte universități, pentru anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 159. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 160. Aprobarea cuantumului burse1or acordate studenților, pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 161. Aprobarea numărului de locuri acordate studenților pentru desfășurarea de activități administrative, în anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 162. Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de licență și masterat 2016.

Hotărârea nr. 163. Aprobarea rezultatelor finale pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 2016.

Hotărârea nr. 164. Aprobarea prelungirii perioadei de elaborare și susținere a tezei de doctorat.

Hotărârea nr. 165. Aprobarea dreptului de a conduce doctorate pentru doamna Ion Raluca Andreea.

Hotărârea nr. 166. Aprobarea transferului domnului Marcu Nicu în cadrul Școlii doctorale Economie II.

Hotărârea nr. 167. Aprobarea inițierii procedurii de acreditare a unui nou program de masterat și includerea în oferta educațională 2017 – 2018.

Hotărârea nr. 168. Aprobarea protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență, în anul universitar 2016-2017, sesiunea iunie și septembrie 2017, la Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, pentru absolvenții programului de studii universitare de licență ,,Resurse Umane''.

Hotărârea nr. 169. Aprobarea programării ședințelor ordinare ale Senatului pentru anul universitar 2016- 2017.

Hotărârea nr. 170. Aprobarea organizării programului postuniversitar cu denumirea „Instrumentele derivate pe piețele financiare internaţionale”.

Hotărârea nr. 171. Aprobarea modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Academiei de studii Economice din București.

Hotărârea nr. 172. Aprobarea actualizării documentației tehnico – economice aferentă obiectivului de investiții – imobil Mihai Eminescu.

Hotărârea nr. 173. Informare privind stadiul dosarului nr. 42897/3/2015 având ca obiect anularea Autorizației de Construire nr. 398/1319300/22.07.2015 și suspendarea actului administrativ.

Hotărârea nr. 174. Informare privind propunerea de preluare în administrare a Institutului de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de zahăr și Substanțelor Dulci - Fundulea.

Hotărârea nr. 175. Aprobarea propunerii de valorificare a bunurilor debitoarei Ristea Ioana prin procedura de executare silită.

Hotărârea nr. 176. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016.

Hotărârea nr. 177. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare ASE (ROF) și a Structurii tehnico - administrative.

Hotărârea nr. 178. Aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru semestrul I, anul 2016.

Hotărârea nr. 179. Informare privind încetarea calității de senator pentru trei studenți.

Hotărârea nr. 180. Aprobarea protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență, în anul universitar 2016-2017, sesiunea iunie și septembrie 2017, la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi, Străine pentru absolvenții programului de studii universitare de licență ,,Limbi Moderne Aplicate”.

19. Ședinţa Senatului online din 25.11.2016

Hotărârea nr. 181. Aprobarea completării Hotărârii Senatului nr. 159/28.09.2016 privind cadrele didactice asociate care vor desfășura activități didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 182. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită susținerea de activități didactice la alte universități, pentru anul universitar 2016-2017.

20. Ședinţa Senatului din 14.12.2016

Hotărârea nr. 183. Actualizarea membrilor Senatului Studențesc.

Hotărârea nr. 184. Alegerea și validarea doamnei Denisa Maria Alexe în funcția de Președinte Comisie Permanentă a Senatului pentru activitățile studenților.

Hotărârea nr. 185. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2017-2018.

Hotărârea nr. 186. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

Hotărârea nr. 187. Aprobarea completării Hotărârii Senatului nr. 159/28.09.2016 privind cadrele didactice asociate care vor desfășura activități didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 188. Aprobarea organizării și funcționării Centrului de Studii ID Tulcea și a inițierii procedurii de evaluare externă a unor programe de studii în acest centru.

Hotărârea nr. 189. Aprobarea organizării și funcționării Centrului de Studii ID Deva și a inițierii procedurii de evaluare externă a unor programe de studii în acest centru.

Hotărârea nr. 190. Aprobarea inițierii procedurii de evaluare externă a unui program de masterat în cadrul Facultății de Administrație și Management Public, în vederea încadrării în domeniul Științe administrative.

Hotărârea nr. 191. Aprobarea inițierii procedurii de evaluare externă a unui program de masterat în cadrul Facultății de Management în vederea încadrării în domeniul Management.

Hotărârea nr. 192. Aprobarea inițierii procedurii de evaluare externă a unui program de masterat în cadrul Facultății de Business și Turism în vederea încadrării în domeniul Administrarea Afacerilor.

Hotărârea nr. 193. Aprobarea organizării programului postuniversitar cu denumirea „Economie aplicată și managementul riscului în comerțul intern și internațional (Applied Economics and Risk Management in Domestic and International Trade)”.

Hotărârea nr. 194. Aprobarea organizării unor programe postuniversitare în cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Hotărârea nr. 195. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2017-2018.

Hotărârea nr. 196. Aprobarea modificării Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat.

Hotărârea nr. 197. Aprobarea prelungirii perioadei de elaborare și susținere a tezei de doctorat pentru doctoranzii transferați în anul universitar 2016-2017 în cadrul ASE, Școala Doctorală Drept.

Hotărârea nr. 198. Aprobarea Regulamentului de funcționare și organizare a Bibliotecii Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 199. Aprobarea tarifelor maxime pentru activitatea de cercetare științifică.

Hotărârea nr. 200. Aprobarea tarifelor pentru plata cadrelor didactice care au calitatea de președinți ai comisiilor de susținere a tezelor de doctorat.

Hotărârea nr. 201. Avizarea modificării componenței Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 202. Aprobarea Programului operațional pentru anul 2017.

Hotărârea nr. 203. Aprobarea calendarului privind programarea concediilor cadrelor didactice.

Hotărârea nr. 204. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016.

Hotărârea nr. 205. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2017.

Hotărârea nr. 206. Aprobarea tarifelor pentru utilizarea de spații din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 207. Aprobarea Metodologiei de acordare a salariilor diferențiate personalului din Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 208. Aprobarea Regulamentului Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a Academiei de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 209. Aprobarea Raportului privind organizarea Școlii internaționale de vară Bucharest Summer University XII, desfășurată în perioada 14 - 28 august 2016.

Hotărârea nr. 210. Aprobarea Școlilor de vară pentru anul universitar 2016-2017.

Hotărârea nr. 211. Aprobarea modificării Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2016 - 2017.

Hotărârea nr. 212. Aprobarea componenței comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2016 - 2017.

Hotărârea nr. 213. Aprobarea solicitării de mandatare a Consiliului de Administrație pentru aprobarea rectificările de buget.

Hotărârea nr. 214. Informarea Senatului universitar privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București, pentru anul 2016.

Hotărârea nr. 215. Respingerea solicitării CSUD cu privire la susținerea de către stud. drd. Vătămănescu Elena Mădălina a raportului de progres și a tezei de doctorat în primul semestru al anului III, anul universitar 2016-2017.