Hotărârile Senatului universitar din 2016

1. Sedinta Senatului din 13.01.2016

2. Sedinta Senatului din 20.01.2016

Hotarârea nr. 10. Alegerea domnului prof. univ. dr. Pavel Nastase în functia de presedinte al Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 11. Validarea rezultatelor alegerilor de la nivelul facultatilor pentru mandatul 2016 – 2020.

Hotarârea nr. 12. Aprobarea membrilor birourilor sectiilor de votare pentru alegerea Rectorului ASE.

3. Sedinta Senatului din 10.02.2016

Hotarârea nr. 13. Validarea rezultatelor alegerilor desfasurate în perioada 18-27 ianuarie 2016, pentru ocuparea locurilor vacante din cadrul senatului universitar si pentru consiliile a patru facultati.

Hotarârea nr. 14. Aprobarea modificarii Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat.

Hotarârea nr. 15. Aprobarea initierii procedurii de acreditare a unui program de studii universitare de licenta Economie si Afaceri internationale (în limba engleza), la Facultatea de Relatii Economice Internationale.

Hotarârea nr. 16. Aprobarea cererilor de mentinere a calitatii de titular în învatamânt a cadrelor didactice care vor împlini vârsta legala de pensionare.

Hotarârea nr. 17. Aprobarea suplimentarii listei cadrelor didactice asociate.

Hotarârea nr. 18. Aprobarea solicitarii domnului conf. univ. dr. Dragos Huru, director al Departamentului de Economie si Politici Economice de a sustine activitati didactice la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, în semestrul al II-lea, al anului universitar 2015-2016.

Hotarârea nr. 19. Aprobarea rezultatelor concursului didactic pentru semestrul I, anul universitar 2015-2016.

Hotarârea nr. 20. Aprobarea cuantumului burselor studentesti pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2015-2016.

Hotarârea nr. 21. Aprobarea componentei nominale a birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru alegerea Rectorului ASE.

Hotarârea nr. 22. Aprobarea înfiintarii comisiei senatoriale de lucru pentru modificarea regulamentului de organizare si functionare a senatului universitar si a Cartei ASE.

Hotarârea nr. 23. Aprobarea acordarii Diplomei „Doctor Honoris Causa” domnului prof. dr. PAUL WACHTEL, de la Stern School of Business, New York University.

4. Sedinta Senatului din 24.02.2016

Hotarârea nr. 24. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucuresti privind starea universitatii.

Hotarârea nr. 25. Modificarea componentei nominale a birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru alegerea rectorului ASE.

Hotarârea nr. 26. Modificarea Calendarului alegerilor 2015-2016 prin amendarea datei de transmitere catre MENCS a dosarului pentru alegerea Rectorului, de la 01 martie 2016 la 02 martie 2016.

5. Sedinta Senatului din 02.03.2016

Hotarârea nr. 27. Validarea informarii Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din Bucuresti privind rezultatul votului pentru alegerea rectorului. În functia de Rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti a fost ales domnul prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

Hotarârea nr. 28. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 29. Avizarea înfiintarii Scolii Doctorale Contabilitate si Drept prin desfiintarea Scolii Doctorale de Drept si absorbtia acesteia de catre Scoala Doctorala de Contabilitate.

Hotarârea nr. 30. Aprobarea raportului privind solutionarea petitiilor pentru semestrul al II-lea al anului 2015.

Hotarârea nr. 31. Aprobarea suplimentarii listei cadrelor didactice care desfasoara activitati didactice si la alte universitati în anul universitar 2015-2016.

Hotarârea nr. 32. Aprobarea  suplimentarii listei cadrelor didactice asociate care vor desfasura  activitate didactica în anul universitar 2015-2016, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 33. Aprobarea Calendarului sedintelor extraordinare ale senatului universitar pentru luna martie.

Hotarârea nr. 34. Aprobarea calendarului pentru actualizarea Cartei ASE.

Hotarârea nr. 35. Împuternicirea comisiei speciale pentru actualizarea Metodologiei de avizare a candidatilor la functia de decan de catre consiliul facultatii.

6. Sedinta Senatului din 09.03.2016

Hotarârea nr. 36. Consultarea Senatului de catre Rectorul ASE cu privire la nominalizarile pentru functiile de prorectori.

Hotarârea nr. 37. Aprobarea propunerii Presedintelui Senatului privind numirea domnului prof. univ. dr. Paul Pocatilu în functia de Cancelar al Senatului.

Hotarârea nr. 38. Aprobarea agendei sedintelor ordinare ale Senatului pentru anul 2016.

Hotarârea nr. 39. Aprobarea Calendarului de constituire a comisiilor permanente ale Senatului.

Hotarârea nr. 40. Aprobarea Metodologiei pentru avizarea candidatilor la functia de decan.

Hotarârea nr. 41. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti, anul universitar 2014-2015.

Hotarârea nr. 42. Aprobarea Planului de activitate al Centrului de Consiliere si Orientare în Cariera (CCOC), pentru anul 2016.

Hotarârea nr. 43. Aprobarea suplimentarii listei cadrelor didactice care desfasoara activitati didactice la alte universitati în anul universitar 2015-2016, prin includerea solicitarii doamnei conf. univ. dr. Daniela Elena Dumitru, de la DPPD, de a sustine activitati didactice la Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Stiinte Politice si la Universitatea “Titu Maiorescu“, Facultatea de Biologie.

Hotarârea nr. 44. Aprobarea propunerii Presedintelui Senatului ca membrii Senatului sa utilizeze adresele de e-mail institutionale în comunicarea aferenta activitatilor Senatului.

Hotarârea nr. 45. Senatul universitar a luat act de demisia domnului prof. univ. dr. Nicolae Istudor din functia de membru al Senatului, ca urmare a confirmarii acestuia în functia de Rector al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

7. Sedinta Senatului din 30.03.2016

Hotarârea nr. 46. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiilor de decani.

Hotarârea nr. 47. Aprobarea contractului de management care se va încheia între Rectorul confirmat si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 48. Validarea rezultatelor alegerilor pentru ocuparea functiilor de directori de departament, vacantate ca urmare a numirii domnilor prof. univ. dr. Eugeniu Turlea si Bogdan Negrea în functiile de prorectori.

Hotarârea nr. 49. Aprobarea modificarii Metodologiei de desfasurare a alegerilor universitare 2015 – 2016.

Hotarârea nr. 50. Aprobarea componentei Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotarârea nr. 51. Alegerea si validarea Presedintilor Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotarârea nr. 52. Aprobarea modificarii Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 53. Aprobarea executiei Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

Hotarârea nr. 54. Aprobarea Raportului privind activitatea de cercetare stiintifica.

Hotarârea nr. 55. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2016-2017, conform OMENCS Nr. 3107 din 27 ianuarie 2016.

Hotarârea nr. 56. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2016-2017, conform OMENCS Nr. 3107 din 27 ianuarie 2016.

Hotarârea nr. 57. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2015-2016 la programele de studii universitare licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr. 58. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 59. Aprobarea reducerii normei didactice cu 30%, conform art. 287, alin. 21 din Legea nr.1/2011.

Hotarârea nr. 60. Adoptarea Cartei ASE.

8. Sedinta Senatului din 27.04.2016

 Hotarârea nr. 61. Validarea alegerilor în Senatul studentesc pentru locurile vacantate.

Hotarârea nr. 62. Validarea reprezentantului studentilor în Biroul Permanent al Senatului.

Hotarârea nr. 63. Aprobarea cererii domnului prof. univ.dr. Mihai Badescu, conducator de doctorat în domeniul Drept în cadrul Universitatii Titu Maiorescu, de a desfasura activitate de conducere de doctorat la Academia de Studii Economice din Bucuresti, Scoala Doctorala Contabilitate si Drept.

Hotarârea nr. 64. Aprobarea separarii Scolii Doctorale de Contabilitate si Drept în doua Scoli Doctorale: Scoala Doctorala Contabilitate si Scoala Doctorala Drept.

Hotarârea nr. 65. Aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare ASE (ROF), a Structurii de educatie si cercetare si a Structurii serviciilor tehnico – administrative.

Hotarârea nr. 66. Aprobarea Programului operational pentru perioada martie – decembrie 2016.

Hotarârea nr. 67. Aprobarea Metodologiei de alegeri si desemnare a membrilor Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD).

Hotarârea nr. 68. Aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului public de numire a Directorului Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD).

Hotarârea nr. 69. Aprobarea modificarii Regulamentului institutional de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat.

Hotarârea nr. 70. Aprobarea modificarii Metodologiei de mentinere a calitatii de titular în învatamânt de catre cadrele didactice care au împlinit vârsta legala de pensionare.

Hotarârea nr. 71. Avizarea structurii si componentei Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala.

Hotarârea nr. 72. Alegerea reprezentantilor corpului profesoral în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din ASE.

Hotarârea nr. 73. Aprobarea mandatarii Biroului Electoral ASE si birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor partiale pentru perioada 2016-2020.

Hotarârea nr. 74. Aprobarea calendarului privind desfasurarea alegerilor partiale pentru ocuparea locului vacantat aferent Departamentului Economia Agroalimentara si a Mediului din cadrul Senatului universitar.

Hotarârea nr. 75. Aprobarea procedurii de lucru a Senatului.

Hotarârea nr. 76. Aprobarea solicitarii de sustinere de activitati în regim de plata cu ora pentru domnul conf. univ. dr. Marian Cristescu, cadru didactic titular la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Hotarârea nr. 77. Aprobarea rezultatelor la concursul pentru ocuparea unor posturi de cercetare în cadrul a doua proiecte de cercetare.

Hotarârea nr. 78. Aprobarea înfiintarii comisiei speciale a Senatului pentru elaborarea Regulamentului de organizare si functionare a departamentelor.

Hotarârea nr. 79. Aprobarea transferului doamnei prof. univ. dr. Elvira Nica, de la Comisia Senatului pentru învatamânt la Comisia Senatului pentru activitatile studentilor.

Hotarârea nr. 80. Senatul universitar a fost informat de modificarea Metodologiei privind alegerea reprezentantilor studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

9. Procesul verbal al sedintei senatului online din 05.05.2016

10. Sedinta Senatului online din 16.05.2016

Hotarârea nr. 81. Aprobarea modificarii si completarii Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului public de numire a directorului CSUD 2016.

11. Sedinta Senatului online din 03.06.2016

Hotarârea nr. 82. Aprobarea componentei nominale a comisiilor de concurs didactic semestrul al II-lea, anul universitar 2015-2016.

12. Sedinta Senatului online din 16.06.2016

 Hotarârea nr. 83. Aprobarea comisiei de concurs didactic semestrul al II-lea, anul universitar 2015-2016.

13. Sedinta Senatului din 29.06.2016

 Hotarârea nr. 84. Validarea rezultatelor alegerilor partiale pentru ocuparea locului din Senatul universitar vacantat, aferent Departamentului Economia Agroalimentara si a Mediului.

Hotarârea nr. 85. Aprobarea reluarii executarii lucrarilor de construire la corpul de cladire – C2 – din Piata Romana nr. 7, sector 1, Bucuresti.

Hotarârea nr. 86. Aprobarea modificarii componentei Comisiilor permanente ale Senatului.

Hotarârea nr. 87. Aprobarea modificarii Hotarârii Senatului nr. 59/30.03.2016 privind reducerea cu 30% a normei didactice pentru functiile de conducere.

Hotarârea nr. 88. Aprobarea Regulamentului privind admiterea si activitatea didactica în anul pregatitor pentru învatarea limbii române.

Hotarârea nr. 89. Aprobarea Metodologiei de recunoastere academica a perioadelor de studii.

Hotarârea nr. 90. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta, 2016-2017.

Hotarârea nr. 91. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat, 2016-2017.

Hotarârea nr. 92. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 93. Aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 94. Aprobarea planurilor de învatamânt pentru programele de studii universitare de licenta si masterat, anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 95. Aprobarea dimensionarii formatiunilor de studii.

Hotarârea nr. 96. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de functii ale personalului didactic pentru anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 97. Aprobarea situatiei centralizatoare privind cifrele de scolarizare pentru anul universitar 2016-2017, la studiile universitare de licenta si masterat.

Hotarârea nr. 98. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2016-2017 la programele de studii universitare de licenta, organizate la formele de învatamânt cu frecventa, cu frecventa redusa si învatamânt la distanta.

Hotarârea nr. 99. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2016-2017 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr. 100. Aprobarea Graficului activitatilor pentru anul universitar 2016-2017 la programe de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învatamânt cu frecventa si cu frecventa redusa.

Hotarârea nr. 101. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studentilor în camine pe perioada vacantei de vara a anului universitar 2015-2016.

Hotarârea nr. 102. Aprobarea planului de învatamânt pentru programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua: „Initiere în managementul calitatii proceselor”.

Hotarârea nr. 103. Aprobarea planului de învatamânt pentru programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua: „Managementul calitatii proceselor”.

Hotarârea nr. 104. Aprobarea planului de învatamânt pentru programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua: „Contabilitate si audit în sectorul public”.

Hotarârea nr. 105. Aprobarea planului de învatamânt pentru programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua: „Probe, teste si proceduri de audit specifice claselor de conturi si de tranzactii financiar-contabile”.

Hotarârea nr. 106. Aprobarea organizarii Scolii de Vara „Bucharest Summer University” de catre Facultatea de Administratie si Management Public.

Hotarârea nr. 107. Aprobarea temei „Public value, politics and public management in the European Union” a Scolii de Vara ”Bucharest Summer University”.

Hotarârea nr. 108. Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactica în cadrul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua si programelor postuniversitare de perfectionare.

Hotarârea nr. 109. Aprobarea Metodologiei privind înscrierea la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua si la programele postuniversitare de perfectionare, an universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 110. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul ID-IFR (învatamânt la distanta – învatamânt cu frecventa redusa).

Hotarârea nr. 111. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenta.

Hotarârea nr. 112. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr. 113. Aprobarea acordarii titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ. dr. Constantin Virgil Negoita, din cadrul Hunter College of City of New York.

Hotarârea nr. 114. Aprobarea acordarii titlului de „Doctor Honoris Causa” domnului prof. univ. dr. hab. Grigore Belostecinic, Rector al Academiei de Studii Economice din Moldova.

Hotarârea nr. 115. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” pentru prof. univ. dr. Marin Dinu.

Hotarârea nr. 116. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” pentru prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu.

Hotarârea nr. 117. Aprobarea acordarii diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” pentru prof. univ. dr. Viorel Lefter.

Hotarârea nr. 118. Aprobarea modificarii Regulamentului intern al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 119. Aprobarea Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice, distinctiilor si diplomelor Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 120. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice si angajatilor ASE si a personalului repartizat de Secretariatul General al MENCS, pentru anul universitar 2016 – 2017.

Hotarârea nr. 121. Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 122. Aprobarea dreptului de a conduce doctorate.

Hotarârea nr. 123. Aprobarea Repartizarii locurilor bugetare pentru scolile doctorale din cadrul ASE.

Hotarârea nr. 124. Validarea membrilor alesi în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), conform rezultatelor alegerilor desfasurate în perioada 17 – 23 Iunie 2016.

Hotarârea nr. 125. Respingerea cererii formulata de studenta Manaila Alina Bianca, student masterand la Facultatea de administratie si Management Public.

Hotarârea nr. 126. Respingerea solicitarii absolventului Ivanus Bogdan de înscriere si sustinere a examenului de licenta la alta universitate.

Hotarârea nr. 127. Aprobarea componentei Comisiei de analiza pentru investigarea abaterilor disciplinare.

14. Sedinta Senatului online din 15.07.2016

Hotarârea nr. 128. Aprobarea completarii art. 74 (1) din Regulamentul privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta 2015-2016.

15. Sedinta Senatului online din 25.07.2016

Hotarârea nr. 129. Aprobarea cererii Domnului prof. univ. dr. Orzan Gheorghe de mentinere a calitatii de titular în învatamânt pentru anul universitar 2015 – 2016.

Hotarârea nr. 130. Aprobarea componentei Comisiei de analiza pentru investigarea abaterilor disciplinare în cazul doamnei lect. univ. dr. Ismail Nilghiun.

16. Sedinta Senatului din 27.07.2016

Hotarârea nr. 131. Aprobarea rezultatelor concursului didactic organizat în semestrul II, an universitar 2015-2016.

Hotarârea nr. 132. Aprobarea cererilor de mentinere a calitatii de titular în anul universitar 2016-2017, pentru cadrele didactice aflate în prelungire de activitate.

Hotarârea nr. 133. Aprobarea completarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2016-2017 – Graficul desfasurarii concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, forma de învatamânt cu frecventa, anul universitar 2016-2017, etapa septembrie 2016.

Hotarârea nr. 134. Aprobarea completarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2016-2017 – Graficul desfasurarii concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, forma de învatamânt cu frecventa, anul universitar 2016-2017, etapa septembrie 2016.

Hotarârea nr. 135. Aprobarea modificarii planurilor de învatamânt aferente anului II, semestrul al II-lea, studii universitare de licenta, anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 136. Aprobarea modificarii Metodologiei privind elaborarea statelor de functii pentru anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 137. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta, anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 138. Aprobarea cererilor privind desfasurarea activitatilor didactice la alte universitati.

Hotarârea nr. 139. Aprobarea cererii domnului Egner Cristian, absolvent al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, programul de licenta Finante si Banci, promotia 2000-2004, privind sustinerea examenului de licenta la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi – Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor.

Hotarârea nr. 140. Aprobarea Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogica în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, desfasurate de Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

Hotarârea nr. 141. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 142. Aprobarea Raportului de autoevaluare IOSUD – ASE pentru perioada 2011 – 2016.

Hotarârea nr. 143. Aprobarea dreptului de a conduce doctorate noilor conducatori de doctorat.

Hotarârea nr. 144. Aprobarea propunerii de completare a Metodologiei privind organizarea si desfasurarea admiterii la studiile universitare de doctorat – Graficul desfasurarii procesului de selectie a candidatilor si a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2016 – 2017, sesiunea septembrie 2016.

Hotarârea nr. 145. Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare si a Structurii tehnico-administrative prin înfiintarea Biroului de Control Financiar Intern.

Hotarârea nr. 146. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta, anul universitar 2015-2016 (privind repetarea anului III suplimentar de trei ori).

17. Sedinta Senatului online din 12.09.2016

Hotarârea nr. 147. Aprobarea propunerii de repartizare a numarului de locuri finantate de la buget alocate suplimentar de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si a propunerii privind numarul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere septembrie 2016.

Hotarârea nr. 148. Aprobarea modificarii planului de învatamânt pentru programul de masterat „Logistica internationala”.

18. Sedinta Senatului din 28.09.2016

Hotarârea nr. 149. Respingerea solicitarii de anulare în parte a Hotarârii Senatului universitar nr. 131/27.07.2016, respectiv neaprobarea Raportului asupra concursului de ocupare a postului didactic de conferentiar, pozitia nr. 15 din Statul de functii al Departamentului de Matematici Aplicate.

Hotarârea nr. 150. Respingerea memoriului formulat de domnul Pieleanu Florin Dan.

Hotarârea nr. 151. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta, an universitar 2016 – 2017.

Hotarârea nr. 152. Aprobarea modificarii Graficului de activitati pentru studiile universitare de licenta

Hotarârea nr. 153. Aprobarea modificarii Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de master, an universitar 2016 – 2017.

Hotarârea nr. 154. Aprobarea modificarii Graficului activitatilor pentru anul universitar 2016-2017 la programele de studii universitare de masterat.

Hotarârea nr. 155. Aprobarea formatiilor de studii pentru anul universitar 2016-2017, studii universitare de licenta si masterat.

Hotarârea nr. 156. Aprobarea tarifelor privind activitatile didactice desfasurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 157. Aprobarea statelor de functii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru ale anul universitar 2016 – 2017.

Hotarârea nr. 158. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicita sustinerea de activitati didactice la alte universitati, pentru anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 159. Aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 160. Aprobarea cuantumului burse1or acordate studentilor, pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 161. Aprobarea numarului de locuri acordate studentilor pentru desfasurarea de activitati administrative, în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 162. Aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de licenta si masterat 2016.

Hotarârea nr. 163. Aprobarea rezultatelor finale pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 2016.

Hotarârea nr. 164. Aprobarea prelungirii perioadei de elaborare si sustinere a tezei de doctorat.

Hotarârea nr. 165. Aprobarea dreptului de a conduce doctorate pentru doamna Ion Raluca Andreea.

Hotarârea nr. 166. Aprobarea transferului domnului Marcu Nicu în cadrul Scolii doctorale Economie II.

Hotarârea nr. 167. Aprobarea initierii procedurii de acreditare a unui nou program de masterat si includerea în oferta educationala 2017 – 2018.

Hotarârea nr. 168. Aprobarea protocolului pentru organizarea si desfasurarea examenului de licenta, în anul universitar 2016-2017, sesiunea iunie si septembrie 2017, la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, pentru absolventii programului de studii universitare de licenta ,,Resurse Umane”.

Hotarârea nr. 169. Aprobarea programarii sedintelor ordinare ale Senatului pentru anul universitar 2016- 2017.

Hotarârea nr. 170. Aprobarea organizarii programului postuniversitar cu denumirea „Instrumentele derivate pe pietele financiare internationale”.

Hotarârea nr. 171. Aprobarea modificarii Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din cadrul Academiei de studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 172. Aprobarea actualizarii documentatiei tehnico – economice aferenta obiectivului de investitii – imobil Mihai Eminescu.

Hotarârea nr. 173. Informare privind stadiul dosarului nr. 42897/3/2015 având ca obiect anularea Autorizatiei de Construire nr. 398/1319300/22.07.2015 si suspendarea actului administrativ.

Hotarârea nr. 174. Informare privind propunerea de preluare în administrare a Institutului de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de zahar si Substantelor Dulci – Fundulea.

Hotarârea nr. 175. Aprobarea propunerii de valorificare a bunurilor debitoarei Ristea Ioana prin procedura de executare silita.

Hotarârea nr. 176. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016.

Hotarârea nr. 177. Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare ASE (ROF) si a Structurii tehnico – administrative.

Hotarârea nr. 178. Aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor pentru semestrul I, anul 2016.

Hotarârea nr. 179. Informare privind încetarea calitatii de senator pentru trei studenti.

Hotarârea nr. 180. Aprobarea protocolului pentru organizarea si desfasurarea examenului de licenta, în anul universitar 2016-2017, sesiunea iunie si septembrie 2017, la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi, Straine pentru absolventii programului de studii universitare de licenta ,,Limbi Moderne Aplicate”.

19. Sedinta Senatului online din 25.11.2016

Hotarârea nr. 181. Aprobarea completarii Hotarârii Senatului nr. 159/28.09.2016 privind cadrele didactice asociate care vor desfasura activitati didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 182. Aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicita sustinerea de activitati didactice la alte universitati, pentru anul universitar 2016-2017.

20. Sedinta Senatului din 14.12.2016

Hotarârea nr. 183. Actualizarea membrilor Senatului Studentesc.

Hotarârea nr. 184. Alegerea si validarea doamnei Denisa Maria Alexe în functia de Presedinte Comisie Permanenta a Senatului pentru activitatile studentilor.

Hotarârea nr. 185. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 186. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 187. Aprobarea completarii Hotarârii Senatului nr. 159/28.09.2016 privind cadrele didactice asociate care vor desfasura activitati didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 188. Aprobarea organizarii si functionarii Centrului de Studii ID Tulcea si a initierii procedurii de evaluare externa a unor programe de studii în acest centru.

Hotarârea nr. 189. Aprobarea organizarii si functionarii Centrului de Studii ID Deva si a initierii procedurii de evaluare externa a unor programe de studii în acest centru.

Hotarârea nr. 190. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa a unui program de masterat în cadrul Facultatii de Administratie si Management Public, în vederea încadrarii în domeniul Stiinte administrative.

Hotarârea nr. 191. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa a unui program de masterat în cadrul Facultatii de Management în vederea încadrarii în domeniul Management.

Hotarârea nr. 192. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa a unui program de masterat în cadrul Facultatii de Business si Turism în vederea încadrarii în domeniul Administrarea Afacerilor.

Hotarârea nr. 193. Aprobarea organizarii programului postuniversitar cu denumirea „Economie aplicata si managementul riscului în comertul intern si international (Applied Economics and Risk Management in Domestic and International Trade)”.

Hotarârea nr. 194. Aprobarea organizarii unor programe postuniversitare în cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune.

Hotarârea nr. 195. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2017-2018.

Hotarârea nr. 196. Aprobarea modificarii Regulamentului institutional de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat.

Hotarârea nr. 197. Aprobarea prelungirii perioadei de elaborare si sustinere a tezei de doctorat pentru doctoranzii transferati în anul universitar 2016-2017 în cadrul ASE, Scoala Doctorala Drept.

Hotarârea nr. 198. Aprobarea Regulamentului de functionare si organizare a Bibliotecii Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 199. Aprobarea tarifelor maxime pentru activitatea de cercetare stiintifica.

Hotarârea nr. 200. Aprobarea tarifelor pentru plata cadrelor didactice care au calitatea de presedinti ai comisiilor de sustinere a tezelor de doctorat.

Hotarârea nr. 201. Avizarea modificarii componentei Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 202. Aprobarea Programului operational pentru anul 2017.

Hotarârea nr. 203. Aprobarea calendarului privind programarea concediilor cadrelor didactice.

Hotarârea nr. 204. Aprobarea Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si situatia patrimoniala pe baza de bilant pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016.

Hotarârea nr. 205. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru anul 2017.

Hotarârea nr. 206. Aprobarea tarifelor pentru utilizarea de spatii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 207. Aprobarea Metodologiei de acordare a salariilor diferentiate personalului din Academia de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 208. Aprobarea Regulamentului Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Hotarârea nr. 209. Aprobarea Raportului privind organizarea Scolii internationale de vara Bucharest Summer University XII, desfasurata în perioada 14 – 28 august 2016.

Hotarârea nr. 210. Aprobarea Scolilor de vara pentru anul universitar 2016-2017.

Hotarârea nr. 211. Aprobarea modificarii Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2016 – 2017.

Hotarârea nr. 212. Aprobarea componentei comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2016 – 2017.

Hotarârea nr. 213. Aprobarea solicitarii de mandatare a Consiliului de Administratie pentru aprobarea rectificarile de buget.

Hotarârea nr. 214. Informarea Senatului universitar privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru anul 2016.

Hotarârea nr. 215. Respingerea solicitarii CSUD cu privire la sustinerea de catre stud. drd. Vatamanescu Elena Madalina a raportului de progres si a tezei de doctorat în primul semestru al anului III, anul universitar 2016-2017.

Scroll to top